Zmiany w kodeksie zawodowym tłumacza

Najnowsze zmiany w kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego (poświadczającego) i specjalistycznego (dyplomowanego) wprowadzono w życie 18.10.2018 roku.  Inicjatorem zmian była Rada Naczelna Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (PT TEPIS).

Na potrzeby tego opracowania zmiany podzieliliśmy na dwie kategorie. Pierwsza z nich ma bezpośredni wpływ na  wzrost kosztów przekładu, a dotyczy sytuacji, w której przekład wykonywany jest  na potrzeby OWS-ów, czyli Organów Władzy Sądowniczej. W tej sytuacji tłumacz przysięgły i specjalistyczny ma obowiązek wliczyć do ogólnej liczby znaków ze spacjami, które postawił w materiale docelowym również formułę poświadczającą. W innych przypadkach, należy to od uznania tłumacza poświadczającego lub specjalistycznego:

„[…]§ 9. Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego

1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za czynności wykonywane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej określa Minister Sprawiedliwości.

2. Ustalając wysokość wynagrodzenia za tłumaczenie dla innych zleceniodawców lub zamawiających, tłumacz przysięgły uwzględnia wymaganą wiedzę specjalistyczną, konieczny nakład pracy, stopień trudności tłumaczenia, własne kwalifikacje, doświadczenie i pozycję zawodową, miejsce wykonywania tłumaczenia i jego termin, odpowiedzialność wiążącą się z tłumaczeniem, a także nietypowy charakter tłumaczenia i ewentualne ograniczenie możliwości pozyskania innych zleceniodawców lub zamawiających.

3. Oznaczenie kierunku tłumaczenia, uwagi i adnotacje tłumacza oraz formuła poświadczająca, jako stanowiące integralny i niezbędny element tłumaczenia poświadczonego, wliczane są w ogólną liczbę znaków tego tłumaczenia.

4. Powtarzalność treści dokumentu nie jest podstawą do obniżenia wysokości wynagrodzenia.[…]”

Warto zauważyć, że powtarzalność tekstu nie stanowi podstawy do obniżenia ogólnych kosztów tłumaczenia.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz pamiętając, że tłumaczenie przysięgłe liczy 1125 znaków ze spacjami na stronie przekładu a tłumaczenie specjalistyczne 1500 znaków ze spacjami, warto zajrzeć również w to miejsce, by zapoznać się z przykładowym rozliczeniem kosztów przekładu przysięgłego i specjalistycznego (dyplomowanego).

Jeśli chodzi o drugą kategorię zmian, które weszły w życie pod koniec 2018 roku, to wiąże się ona głównie z etycznym aspektem wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego. PT TEPIS wprowadziło w życie zasadę, zgodnie z którą nie należy wykonywać przekładów poświadczanych lub specjalistycznych na własne potrzeby a w przypadku, gdy jesteśmy spokrewnieni lub uczestniczyliśmy w zdarzeniu, którego dotyczyć będzie przekład, to o tych faktach należy poinformować zleceniodawcę. Więcej na temat uzasadnienia tej sytuacji, pisaliśmy w tym miejscu.

„[…]§ 4. Bezstronność w tłumaczeniu

1. Tłumacz przysięgły wykonuje powierzone mu zadania z bezstronnością, nie wyrażając w tłumaczeniu własnych poglądów ani nie uwzględniając nieuzasadnionych sugestii zleceniodawców lub zamawiających. Tłumacz nie reprezentuje stanowiska ani interesu zleceniodawcy lub zamawiającego ani osób trzecich, w szczególności osób, których dotyczy tłumaczenie, lub osób, których wypowiedzi tłumaczy.

2. Jeżeli tłumacz przysięgły pozostaje z uczestnikami postępowania prowadzonego na podstawie ustawy w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub ma z nimi inne bliskie powiązania, jeżeli sprawa dotyczy go bezpośrednio, występuje jako świadek w sprawie bądź był świadkiem zdarzenia związanego ze sprawą lub jeżeli zachodzi inna sytuacja konfliktu interesów, powinien poinformować o tym zleceniodawcę lub zamawiającego.

3. Tłumacz przysięgły nie powinien sporządzać tłumaczenia poświadczonego własnych dokumentów.[…]”

Więcej praktycznych wskazówek dotyczących wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego odnaleźć można

Od 31.10.2019 roku zmieniły się również stawki wynagrodzenia dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. Ustawa, która weszła w życie 31.10.2019 roku zmienia rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z 2005 roku (Dz.U.2019.1975). Przedstawione poniżej stawki obowiązują tłumaczy wyłącznie przy rozliczeniach z OWS-ami.