Regulamin i polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 15.06.2007 r.

Ostatnia aktualizacja 01.01.2019 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 Firma TRANSLATOR KINGA LATARSKA-OUZGUID zwana dalej TranslatorKLO zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi, ustnymi z j. obcych na j. polski i j. polskiego na j. obce oraz nauką języków.

§ 2
Składanie i przyjmowanie zleceń

1.        Warunkiem wykonania tłumaczeń pisemnych i ustnych  przez firmę TRANSLATORKLO jest pisemna akceptacja złożonego, wypełnionego i podpisanego przez zleceniodawcę formularza na wykonanie rzeczonych usług, wraz z materiałem źródłowym, wyceną tłumacza oraz przedstawionym potwierdzeniem płatności. Dokumenty można składać osobiście, w siedzibie firmy TranslatorKLO, przesłać za pośrednictwem poczty polskiej, elektronicznej lub faksem. Materiał źródłowy w wersji elektronicznej winien być przesłany w formie dokumentu typu Word lub zachować formę skanu z materiałów źródłowych w pliku .pdf. Zdjęcia wykonane telefonami komórkowymi z materiałów źródłowych, ze względu na ich słabą rozdzielczość, nie są przyjmowane, jako materiał stanowiący podstawę do wykonania przekładu.

Załącznik nr 1 – formularz zamówienia na przekład pisemny

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PISEMNEGO

Sposób odbioru Przekładu:
Sposób doręczenia Zlecenia:
Termin przyjęcia Zlecenia do realizacji:
Termin przekazania przekładu:
Tłumaczenie z języka:
Tłumaczenie na język:
Rodzaj tłumaczenia: zwykłe, przysięgłe,
dyplomowane**

Rodzaj tekstu: zwykły, specjalistyczny**

Liczba znaków ze spacjami w materiale źródłowym**:

Dodatkowo:

tryb ekspresowy – 100% w/w ceny

tryb super ekspresowy – 200% w/w ceny

słaba jakość tekstu (np. tekst niewyraźny) – 50% w/w ceny

pismo odręczne – 30% w/w ceny

przesłanie faktury pocztą (list zwykły, priorytetowy) – 5 PLN

odbiór materiałów źródłowych u zleceniodawcy na terenie Łodzi – 50 PLN

dostarczenie przekładu zleceniodawcy na terenie Łodzi – 50 PLN

odbiór przekładu na 1 płycie CD (do 700 MB) – 2 PLN

odbiór przekładu w wersji papierowej – 1 str. = 0,25 PLN

praca w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy – 100% w/w ceny
Koszt tłumaczenia: ————-zł
Koszt dodatków: ————– zł
Koszt całkowity wstępnej wyceny: ————– zł
Koszt całkowity wstępnej wyceny (z VAT): ————– zł

Dodatkowe preferencje: Dane zleceniodawcy niezbędne do wystawienia faktury Pro Forma: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zadatek w kwocie _____________________ zapłacono.
*Rozliczenie następuje za liczbę znaków ze spacjami postawionych w materiale docelowym.
Świadczenie usług odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, obowiązującym od dn. 01.01.2019 roku. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, zobowiązuje się do stosowania i upoważnia firmę TranslatorKLO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
**niepotrzebne skreślić.

Data, podpis Zleceniodawcy

Załącznik nr 2 – Formularz zamówienia na tłumaczenie ustne

Dane zleceniobiorcy:
Dane zleceniodawcy:

Rodzaj tłumaczenia:
Data rozpoczęcia tłumaczenia ustnego:
Data zakończenia tłumaczenia ustnego:
Liczba uczestników:
Tematyka organizowanego spotkania, w którym będzie uczestniczył tłumacz ustny firmy TranslatorKLO:
Miejsce wykonywania tłumaczenia ustnego:
Rodzaj, typ i liczba materiałów, które zostaną udostępnione tłumaczowi, by umożliwić przygotowanie do przekładu ustnego np.: wersja elektroniczna, dokument typu .ppx od 4. prelegentów.
Data udostępnienia powyższych materiałów:

Dodatkowe preferencje zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Świadczenie usług odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, obowiązującym od dn. 15.06.2007 roku. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zobowiązuje się do jego stosowania i upoważnia firmę TranslatorKLO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

www.TranslatorKL.pl

Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania zamówień

2.        Procedura składania zamówienia.

a.        ZAPYTANIE OFERTOWE. Zleceniodawca składa zapytanie ofertowe wraz z materiałami źródłowymi i wypełnionym formularzem zamówienia pisemnego lub ustnego, które są zwane dalej dokumentami niezbędnymi do wykonania bezpłatnej wyceny zlecenia.

b.        ODPOWIEDŹ. W odpowiedzi TranslatorKLO przekazuje precyzyjne informacje na temat realizacji zlecenia, terminu, sposobu odbioru tłumaczenia, formy płatności.

c.        ZAMÓWIENIE. Zleceniodawca składa pisemne zmówienie (na formularzu zamówienia pisemnego lub ustnego) drogą elektroniczną, pocztową lub faksem opatrzone imiennym podpisem osoby upoważnionej do składania zamówień.

d.        PŁATNOŚĆ. Zleceniodawca po akceptacji wyceny tłumacza, dokonuje  płatności za złożone zamówienie i przesyła potwierdzenie firmie TranslatorKLO.

e.        Firma TranslatorKLO potwierdza przyjęcie zlecenia do realizacji. Termin realizacji zlecenia rozpoczyna swój bieg w dniu przesłania potwierdzenia przyjęcia dokumentów do opracowania przez firmę TranslatorKLO.

3.        Realizacja zlecenia rozpoczyna się w dniu, w którym firma TranslatorKLO otrzyma wszystkie lub prawidłowo oznaczone materiały źródłowe wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem na przekład pisemny lub ustny, potwierdzeniem płatności oraz, złożonym przez firmę TranslatorKLO, pisemnym potwierdzeniem przyjęcia materiałów do opracowania. W przypadku, gdy TranslatorKLO nie akceptuje warunków zawartych w zamówieniu pisemnym, ustnym, lub w przypadku braku, któregokolwiek z dokumentów, a także w przypadku braku środków na koncie, wówczas firma TranslatorKLO zobowiązuje się niezwłocznie poinformować  o tym fakcie Zleceniodawcę. Zlecenie zostanie przyjęte do opracowania z datą skutecznego doręczenia brakujących dokumentów lub wskazanych informacji na dokumentach.

§ 3
Wycena kosztów tłumaczenia i wypłata wynagrodzenia

        1.        Podstawą wyliczenia kosztów zlecanych usług jest kalkulacja tłumacza według obowiązującego  cennika usług (paragraf 5 załączniki nr 2 i 3) z uwzględnieniem wszystkich opłat dodatkowych.

a.        Stawki podane w cenniku dotyczą tłumaczeń pisemnych i ustnych zarówno na    język obcy, jak i na język polski.

b.        Wszystkie usługi firmy TranslatorKLO są zwolnione z VAT.

2.        W przypadku tłumaczeń pisemnych firma TranslatorKLO zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat z tytułu uciążliwości tekstu. Do  uciążliwości zaliczana jest:

a.      słaba jakość językowa powodująca niejednoznaczności lub trudności w zrozumieniu treści (np. teksty pisane przez osobę, dla której dany język nie jest językiem ojczystym);

b.        słaba czytelność tekstu (niska jakość rękopisu lub kopii, bardzo drobna czcionka, itp.).

3.        Wszelkie dodatkowe koszty opracowania zleconego materiału, zostaną określone indywidualnie i przekazane Zleceniodawcy w odpowiedzi na jego zapytanie ofertowe.

§ 4
Szczegółowe warunki wykonania tłumaczeń pisemnych

1.        Tryb tłumaczenia pisemnego określony zostaje na podstawie specyfikacji tłumaczenia i żądanego terminu realizacji, podanych przez Zleceniodawcę w jego zapytaniu ofertowym.

a. Tryb standardowy  według standardu pracy firmy TranslatorKLO oznacza, że tłumacz opracowuje 5 stron obliczeniowych dziennie, od jednego zleceniodawcy, z danego języka, nie licząc dnia przyjęcia oraz dnia odebrania zlecenia.

b. Tryb ekspresowy  oznacza, że tłumacz opracowuje do 10. stron obliczeniowych dziennie, od jednego zleceniodawcy, z danego języka, nie licząc dnia przyjęcia oraz dnia odebrania zlecenia.

c. Tryb super ekspresowy  oznacza, że tłumacz opracowuje do 15. stron dziennie, od jednego zleceniodawcy, z danego języka, nie licząc dnia przyjęcia oraz dnia odebrania zlecenia.

d. Warunki wykonywania tłumaczenia w trybie ekspresowym i super ekspresowym ustalane są indywidualnie.  Należy pamiętać jednak, że tłumaczenia wykonywane w trybie ekspresowego i super ekspresowym nie podlegają reklamacjom oraz że praca grupy tłumaczy może mieć wpływ na jednolitość terminologii.

2.        Podstawową jednostką ilości tłumaczonego tekstu jest 1. strona obliczeniowa.

a.   Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczenia dyplomowanego zawiera 1500 znaków ze spacjami. Liczbę znaków na stronie oblicza edytor tekstu. Płatność za tłumaczenie naliczana jest według stron obliczeniowych w materiale docelowym.

b. Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami w materiale docelowym. Liczbę znaków na stronie oblicza edytor tekstu. Płatność za tłumaczenie naliczana jest według stron obliczeniowych w materiale docelowym.

c. Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczenia zwykłego zawiera 1500 znaków ze spacjami w materiale docelowym. Liczbę znaków na stronie oblicza edytor tekstu. Płatność za tłumaczenie naliczana jest według stron obliczeniowych w materiale docelowym.

3. Pieczęci.

a. W przypadku tłumaczenia przysięgłego, tekst opatrzony jest stosowną pieczęcią tłumacza przysięgłego.

b. W przypadku tłumaczenia dyplomowanego, tekst opatrzony jest stosowną pieczęcią tłumacza dyplomowanego.

c. W przypadku tłumaczenia zwykłego, tekst pozbawiony jest jakichkolwiek pieczęci, określających kwalifikacje tłumacza.

4. Adnotacje i przypisy.

a. W przypadku tłumaczenia przysięgłego i dyplomowanego litery, znaki interpunkcyjne oraz spacje między wyrazami, które gwarantują czytelność tekstu i składają się na treść przekładu, nie wyłączając niezbędnych adnotacji i przypisów, oraz treści stopki, wliczane są do rozliczenia kosztów przekładu.

c. W przypadku tłumaczenia zwykłego, litery, znaki interpunkcyjne oraz spacje między wyrazami, które gwarantują czytelność tekstu i składają się na treść przekładu, nie wyłączając niezbędnych adnotacji i przypisów, wliczane są do rozliczenia kosztów przekładu.

5. Tekst powtarzający się nie stanowi podstawy do obniżenia kosztów przekładu.

§ 5

Szczegółowe warunki wykonania tłumaczeń ustnych

1.        Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się do wykonania pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.

2.        Wykonanie tłumaczenia winno być poprzedzone złożeniem zamówienia, w którym należy ująć przedmiot zamówienia, termin jego wykonania oraz wcześniej ustaloną stawkę. Zamówienie winno być podpisane przez osobę składającą zamówienie i zawierać pieczątkę firmową zleceniodawcy.

3.        Minimalna stawka za tłumaczenie ustne w jednym dniu jest równa wynagrodzeniu za 4 godziny pracy. W przypadku, gdy tłumaczenie ustne trwa ponad 4 godziny, ale nie więcej niż 8 godzin w jednym dniu, minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie ustne jest równe wynagrodzeniu za 8 godzin pracy (dwa “bloki” po 4 godziny każdy). Powyższe wynagrodzenie należne jest firmie TranslatorKLO nawet wtedy, gdy sesja tłumaczeniowa trwa w rzeczywistości krócej.

4.        Za dziewiątą i dziesiąta godzinę tłumaczenia w danym dniu, do podstawowej stawki godzinowej dolicza się wynagrodzenie w wysokości 50 proc. podstawowej stawki godzinowej za tłumaczenie, zaś za jedenastą i dwunastą godzinę – 100 proc. podstawowej stawki godzinowej za tłumaczenie.

5.        Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako godzina pełna.

6.        W przypadku odwołania przez zleceniodawcę zamówionej usługi jednodniowej w terminie krótszym niż 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wykonywania tłumaczenia, zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić sumę równą wynagrodzeniu za 4 godziny pracy tłumacza. W przypadku wynajmu sprzętu niniejsza kwota zostanie powiększona o sumę poniesionych wydatków.

7.        Oprócz ceny za wykonanie tłumaczenia we wskazanym miejscu, zleceniodawca ponosi koszty wykonania usługi, tj. np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia.

8.        W przypadku niesprawnej aparatury tłumacz ma prawo odmówić przekładu.

9.        W trakcie wykonywania tłumaczenia, zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia tłumaczom : napoi chłodzących, kawy, herbaty.

10. Zleceniodawca powinien dostarczyć materiały, umożliwiające tłumaczom przygotowanie się do tłumaczenia (prezentacje, katalogi, slajdy, ulotki oraz inne materiały wykorzystywane podczas np. wykładu).

Załącznik nr 3 – Cennik na tłumaczenia pisemne

Cena tłumaczeń pisemnych w firmie TranslatorKLO może zostać uzgodniona nawet na kwotę 25 PLN brutto za stronę materiału docelowego. Bez względu na język i kierunek tłumaczenia. Za stronę przekładu przyjmuje się tekst docelowy o długości 1500/1125 znaków ze spacjami, zapisany w pliku typu Word. Liczbę znaków ze spacjami (zzs) w przekładzie określa licznik, wbudowany w program typu Word. Tego rodzaju zniżka jest możliwa w sytuacji, gdy przekład wykonywany jest w trybie zwykłym, tekst nie zawiera zwrotów specjalistycznych,  wykonywane prace nad przekładem nie dotyczą opracowania graficznego, a liczba stron materiału przekazanego do przekładu równa jest co najmniej  1 000 sztuk.

Ceny obowiązujące w firmie TranslatorKLO dla przekładów o liczbie stron  poniżej 1000 sztuk:

Cena tłumaczenia niespecjalistycznego, do 10. stron, z 5% rabatem, wykonanego w dni robocze, z pliku typu Word, w trybie standardowym, bez opracowania szaty graficznej, z języka obcego na język polski, wynosi 50 PLN brutto za jedną stronę przekładu o liczbie 1500 lub 1125 zzs.

Cena tłumaczenia niespecjalistycznego, powyżej 10. stron, z 10% rabatem, wykonanego w dni robocze, z pliku typu Word, w trybie standardowym, bez opracowania szaty graficznej, z języka obcego na język polski, wynosi 45 PLN brutto za jedną stronę przekładu o liczbie 1500 lub 1125 zzs.

Cena tłumaczenia niespecjalistycznego, do 10. stron, z 5% rabatem, wykonanego w dni robocze, z pliku typu Word, w trybie standardowym, bez opracowania szaty graficznej, z języka polskiego na język obcy, wynosi 60 PLN brutto za jedną stronę przekładu o liczbie 1500 lub 1125 zzs.

Cena tłumaczenia niespecjalistycznego, powyżej 10. stron, z 10% rabatem, wykonanego w dni robocze, z pliku typu Word, w trybie standardowym, bez opracowania szaty graficznej, z języka polskiego na język obcy, wynosi 54 PLN brutto za jedną stronę przekładu o liczbie 1500 lub 1125 zzs.

Cena tłumaczenia niespecjalistycznego, wykonanego w dni ustawowo wolne od pracy, z pliku typu Word, w trybie standardowym, bez opracowania szaty graficznej, z języka obcego na język polski, wynosi 100 PLN brutto za jedną stronę przekładu o liczbie 1500 lub 1125 zzs.

Cena tłumaczenia niespecjalistycznego, wykonanego w dni ustawowo wolne od pracy, z pliku typu Word, w trybie standardowym, bez opracowania szaty graficznej, z języka polskiego na język obcy, wynosi 120 PLN brutto za jedną stronę przekładu o liczbie 1500 lub 1125 zzs.

Cena tłumaczenia niespecjalistycznego, wykonanego w dni ustawowo wolne od pracy, z pliku typu Word, w trybie ekspresowym, bez opracowania szaty graficznej, z języka obcego na język polski, wynosi 120 PLN brutto za jedną stronę przekładu o liczbie 1500 lub 1125 zzs.

Cena tłumaczenia niespecjalistycznego, wykonanego w dni ustawowo wolne od pracy, z pliku typu Word, w trybie ekspresowym, bez opracowania szaty graficznej, z języka polskiego na język obcy, wynosi 180 PLN brutto za jedną stronę przekładu o liczbie 1500 lub 1125 zzs.


Tryb standardowy oznacza opracowanie od 1 do 5. stron dziennie, od jednego zleceniodawcy
Tryb ekspresowy oznacza opracowanie od 6. do 10. stron dziennie, od jednego zleceniodawcy, – 100% w/w stawek, bez rabatów
Tryb super ekspresowy oznacza opracowanie od 11. do 15. stron dziennie, od jednego zleceniodawcy – bez rabatów, 200% w/w stawek

Załącznik nr 4 – Cennik na tłumaczenia ustne:

z 5% rabatem w dni robocze z 5% rabatem w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta)
na j. polski 146 PLN
brutto
178 PLN brutto
na j. angielski, j.obce 140 PLN
  brutto
170 PLN brutto

§ 6

  Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności

Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę w siedzibie firmy TRANSLATORKLO, za pośrednictwem poczty polskiej, poczty elektronicznej lub faksem. Płatność należy uiścić po otrzymaniu informacji o wycenie zlecenia przez firmę TRANSLATORKLO.  Płatność, o której mowa, należy przekazać pod nr konta podanego na fakturze lub fakturze proforma.

Uwaga! Po dokonaniu przelewu należy bezzwłocznie doręczyć potwierdzenie dokonanej płatności za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie firmy.

§ 7

Ustalenia dotyczące praw autorskich

Jedynie w przypadku tłumaczeń publikowanych w wydawnictwach rozpowszechnianych odpłatnie firma TRANSLATORKLO zastrzega sobie prawo negocjowania dodatkowej zapłaty za każdy egzemplarz publikacji. W pozostałych przypadkach Zleceniodawca nabywa majątkowych praw autorskich w momencie uregulowania należności za tłumaczenie.

§ 8

Szczegółowe ustalenia dotyczące zakresu odpowiedzialności stron z tytułu tłumaczeń pisemnych i ustnych

1. Za wykonanie tłumaczeń ustnych, pisemnych oraz z tytułu nauki języków firma TRANSLATORKLO ponosi odpowiedzialność ograniczoną do wysokości przekazanej należności na rzecz wspomnianych usług.

2. W stosunku do zleceniodawców instytucjonalnych odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady tłumaczeń zostaje wyłączona na rzecz zawartego w niniejszym regulaminie trybu reklamacyjnego.

3. Zleceniodawca zobowiązany jest prowadzić wszelkie ustalenia, dotyczące realizowanego zamówienia wyłącznie z firmą TRANSLATORKLO w drodze kontaktów bezpośrednich. W trakcie realizacji zamówienia zleceniodawcy nie wolno kontaktować się i/lub prowadzić jakichkolwiek ustaleń z podwykonawcami, a w szczególności tłumaczami współpracującymi z firmą TRANSLATORKLO.

4. Naruszenie zakazu wymienionego w § 8 ust. 3 oznacza nałożenie kary umownej na zleceniodawcę w wysokości 50% wartości zamówienia netto.

5. Firma TRANSLATORKLO zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia za jednoczesną zapłatą na rzecz zleceniodawcy zadatku.

6. W przypadku tłumaczeń ustnych wielodniowych, zleceniodawca ma prawo odstąpić od ich realizacji za jednoczesną zapłatą firmie TRANSLATORKLO odstępnego w wysokości 50% wartości zamówienia powiększonego o równowartość kosztów poniesionych przez firmę TRANSLATORKLO do dnia złożenia przez zleceniodawcę  pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji zamówienia, a w szczególności kosztów wynajmu sali i sprzętu oraz kosztów związanych z wynagrodzeniami dla podwykonawców. Zleceniodawca zobowiązany jest przed złożeniem rezygnacji wystąpić z wnioskiem do firmy TRANSLATORKLO o określenie sumy poniesionych kosztów, o których mowa. Brak wpłaty odstępnego w pełnej wysokości czyni odstąpienie bezskutecznym.

7. W przypadku tłumaczeń pisemnych zleceniodawca ma prawo odstąpić od realizacji zmówienia po obciążeniu kwotą, odpowiadającą wartości wykonanego tłumaczenia zgodnie ze stanem jego zaawansowania na moment otrzymania przez tłumacza informacji o odstąpieniu od realizacji zamówienia przez zleceniodawcę, nie mniejszą jednak niż wartość zadatku.

8. Jeżeli tłumaczenie nie zostanie wykonane (tłumaczenia ustne) lub przekazane (tłumaczenia pisemne) w wyznaczonym terminie to zleceniodawcy przysługuje żądanie kary umownej w wysokości 25% wartości zamówienia. W wypadku zwłoki, to zleceniodawca ma prawo obciążyć firmę TRANSLATORKLO karą umowną w wysokości 2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak w sumie niż równowartość kary umownej stanowiącej 25% wartości zamówienia.

9. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi firmie TRANSLATORKLO.

10. Firma TRANSLATORKLO  jest wyłączona z odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście źródłowym.

11. Strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec siebie z tytułu nienależytego lub nie wykonania swych zobowiązań w przypadku, gdy są one skutkiem okoliczności o charakterze siły wyższej. Za okoliczności o charakterze siły wyższej  uważa się: strajki, blokady, awarię systemów komputerowych, brak dostaw energii elektrycznej, zamachy terrorystyczne, wystąpienie epidemii i chorób zakaźnych w stopniu utrudniającym prowadzenie przedsiębiorstwa. Strona dotknięta skutkami siły wyższej winna poinformować drugą stronę o ich wystąpieniu i przewidywanym terminie ich ustąpienia.

§ 9

Ustalenia dotyczące składania reklamacji 

1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do trzech dni po jej wykonaniu. Reklamacja winna zachować formę pisemną oraz być złożona na formularzu reklamacyjnym firmy TranslatorKLO. Reklamacja winna być należycie uzasadniona. Uzyskanie dłuższego terminu na składanie ewentualnych reklamacji wymaga podpisania umowy o stałej współpracy i/lub uzgodnień indywidualnych.

2. W przypadku uznania reklamacji, firma TRANSLATORKLO dokonuje nieodpłatnej weryfikacji tłumaczenia lub przyznaje odpowiednią kwotę zadośćuczynienia wprost proporcjonalną do skali popełnionych błędów lub dokonuje poprawek i wydaje dokument poprawiony. Dokument poprawiony wydawany jest wyłącznie po zwrocie dokumentu wadliwego.

3. Reklamacje tłumaczeń w trybie ekspresowym i super ekspresowym nie są uwzględniane.

4. Okres rozpatrywania reklamacji trwa jeden miesiąc.

Załącznik nr 5 – Formularz reklamacji tłumaczenia pisemnego

Dane zleceniobiorcy:

Dane zleceniodawcy:

Reklamowany tekst (tytuł, nazwa pliku):

Tryb wykonania tłumaczenia: standardowy, ekspresowy*

Oczekiwania względem tekstu: poprawienie, uwzględnienie wskazań w przyszłości, inne *

* niepotrzebne skreślić

Przyczyny reklamacji (prosimy zaznaczyć stwierdzone błędy, a najlepiej skopiować przykłady; mile widziane konstruktywne uwagi i konkretne zalecenia, które ułatwią nam pracę w przyszłości):

Błędy Przykłady Uwagi/Zalecenia
Błędy merytoryczne (w tym terminologia)
Niezgodność z oryginałem
Niezgodność z wcześniejszymi zaleceniami Zleceniodawcy.
Błędy i niezręczności stylistyczne (zmniejszające czytelność tekstu, dwuznaczne, śmieszne, niezdarne)

Ważne:

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia mogą zostać zgłoszone do biura TranslatorKLO w terminie do 3. dni od dnia przekazania przekładu.

2. Reklamacja jest uwzględniana na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza reklamacji tłumaczenia.

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczeń kwot za dodatkowy czas pracy nad zleceniem w wysokości 55 PLN netto za 1500 zzs w przypadku, gdy reklamacja nie będzie uzasadniona. Rozliczenie nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT.

Reklamacja nie będzie uznana w przypadku:
a/ wprowadzenia zmian niespójnych z wcześniejszymi ustaleniami między zamawiającym a TranslatorKLO,
b/ wprowadzenia zmian zawierających błędy merytoryczne lub językowe,
c/ dokonania zmiany sensu tekstu źródłowego (dopisanie lub usunięcie fragmentów, interpretowanie tekstu źródłowego, dostosowanie go do specyfiki danego rynku lub polityki marketingowej firmy),
d/ żądania całkowitej zmiany stylu tekstu źródłowego (np. napisanego trudnym, technicznym językiem, w sposób mało zrozumiały),
e/ zastosowania przez TranslatorKLO terminologii poprawnej, zgodnej ze słownikiem, o ile zleceniodawca nie zalecił własnej, preferowanej terminologii,
f/ wprowadzenia zmian stylistycznych z „dobrego na dobre” lub z „dobrego na gorsze”,
g/ zastosowania w tekście wyrazów (rzekomo) dwuznacznych,
h/ wykonywania zleceń w trybie ekspresowym i super ekspresowym.

TranslatorKL.pl

Data i podpis zleceniodawcy

Załącznik nr 6 – Formularz reklamacji tłumaczenia ustnego.

Dane zleceniobiorcy:…………………………………………………………………………………….

Dane zleceniodawcy:………………………………………………………………………

Reklamowany przekład (tytuł, nazwa, dziedzina, której przekład dotyczył): …………………………………………………………………………………………… .

Rodzaj wykonywanej interpretacji: przekład konsekutywny, szeptany, symultaniczny, liaison, a Vista, towarzyszący, konferencyjny, inny*:…………………

Oczekiwania względem przekładu ustnego: poprawienie, uwzględnienie wskazań w przyszłości, inne*: …………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić.

Przyczyny reklamacji: (prosimy podać przykłady; mile widziane konstruktywne uwagi i konkretne zalecenia, które ułatwią nam pracę w przyszłości):
Błędy Przykłady Uwagi/Zalecenia
Błędy merytoryczne (w tym terminologia).
Niezgodność z zasłyszanym tekstem oryginału.
Niezgodność z wcześniejszymi zaleceniami Zleceniodawcy.
Błędy i niezręczności stylistyczne (zmniejszające rozumienie przekazu ustnego, interpretacja dwuznaczna, śmieszna, niezdarna).

Ważne:

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia ustnego mogą zostać zgłoszone do biura TranslatorKLO w terminie do 3. dni od dnia wykonania usługi przekładu ustnego; winny jednak zachować formę pisemną i być uzasadnione.

Reklamacja jest rozpatrywana wyłącznie na podstawie wypełnionego formularza reklamacji tłumaczenia ustnego.

Reklamacja nie będzie uznana w przypadku:

a/ zaistnienia sytuacji braku spójności z wcześniejszymi ustaleniami między zamawiającym a firmą TranslatorKLO,
b/ złożenia formularza po terminie,
c/ zgłoszenia sugestii wprowadzenia zmian zawierających błędy merytoryczne lub językowe,
d/ zgłoszeń błędów, które mogły wyniknąć z powodu braku możliwości należytego przygotowania się wykonawcy tłumaczenia do przekładu ustnego np. z powodu zbyt późnego dostarczenia przez zamawiającego materiałów lub udostępnienia niepełnego zestawu materiałów wykorzystywanych w dniu przekładu ustnego,
e/ zgłoszenia zmiany sensu przekazu źródłowego wynikającej z kontekstu wypowiedzi mówcy a w szczególności w przypadku zastosowania dopowiedzeń lub pominięć fragmentów wypowiedzi w interpretowanym materiale źródłowym w przypadku dostosowania materiału docelowego do specyfiki danego rynku czy uwarunkowań kulturowych odbiorcy a także w przypadku nagminnych redundancji pojawiających się w materiale źródłowym,
f/ zaistnienia okoliczności niezależnych od tłumacza takich jak np. awaria techniczna sprzętu wykorzystywanego podczas interpretacji wypowiedzi źródłowej czy działanie siły wyższej,
g/ zastosowania przez TranslatorKLO terminologii poprawnej, synonimicznej, o ile zleceniodawca nie zalecił własnej terminologii,
h/ sugestii wprowadzenia zmian stylistycznych „z dobrego na dobre”,
i/ zastosowania w interpretowanym materiale zwrotów bądź wyrażeń (rzekomo) niejednoznacznych lub dwuznacznych wynikających z niejednoznacznej lub dwuznacznej wypowiedzi źródłowej,
j/ pracy jednego tłumacza ustnego w czasie dłuższym niż cztery godziny,
k/ zgłoszenia uwag niezgodnych z treścią wypowiedzi ustnej mówcy bądź tłumacza, na podstawie weryfikacji z zarejestrowanym materiałem z przebiegu tłumaczenia ustnego,
l/ zgłoszenia uwag w sposób niewystarczająco, niejednoznacznie, niezrozumiale, nieczytelnie uzasadniony lub bez uzasadnienia.

TranslatorKL.pl

Data i podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia reklamacji

§ 10

Ustalenia dotyczące obiegu informacji poufnych.

Firma TRANSLATORKLO zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich udzielanych przez Zleceniodawcę informacji, które wyłącznie celem prawidłowej realizacji zamówienia przekazane są jej podwykonawcom. W związku z tym, firma TRANSLATORKLO oświadcza, że wszyscy współpracujący z nią tłumacze, którzy zaangażowani będą do obsługi zlecenia, zawarli z firmą TRANSLATORKLO umowę zobowiązującą ich do zachowania poufności w ciągu 5. lat od daty przyjęcia zlecenia do realizacji.

§ 11

Polityka prywatności – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. firma TRANSLATOR KINGA LATARSKA-OUZGUID, z siedzibą w Łodzi przy ul. Skupionej 1 lok. 32, 93-323 Łódź, jest państwa administratorem danych osobowych i informuje, że:

państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Powiadamiamy również, że państwa dane będą przechowywane od dnia zawarcie umowy/współpracy do dnia jej wygaśnięcia.

Mają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania zawartości, usunięcia, ograniczenia prawa do przetwarzania, mają Państwo prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z treścią prawa przetwarzania. 

Państwa dane będą udostępniane odpowiednim organom na mocy przepisów prawa. Co więcej, mają państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, że procedura przetwarzania danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Tym samym, pragniemy zapewnić, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane ani w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące państwa danych osobowych, prosimy kierować pod ten adres e-mail: info (at) translatorKL.pl .

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Warunki i przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie są dla stron wiążące z chwila podpisania i przyjęcia do realizacji zamówienia.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmienione wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu Zawodu Tłumacza Przysięgłego, przy czym strony zgodnie postanawiają wyłączyć wszelkie inne uprawnienia zleceniodawcy płynące z niewykonania zmówienia poza tymi, które zostały przyznane w niniejszym Regulaminie.

CEO,
tłumacz certyfikowany z 2. j. obcych (j. ang., j. niem. – UŁ)
mgr Zarządzania i Marketingu (studia 5-letnie, dzienne UŁ)
Kinga Latarska-Ouzguid.