Regulamin i polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 15.06.2007 r.

Ostatnia aktualizacja 01.01.2019 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 Firma TRANSLATOR KINGA LATARSKA-OUZGUID zwana dalej TRANSLATORKLO zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi, ustnymi z j. obcych na j. polski i j. polskiego na j. obce oraz nauką języków.

§ 2
Składanie i przyjmowanie zleceń

1.        Warunkiem wykonania tłumaczeń pisemnych i ustnych  przez firmę TRANSLATORKLO jest pisemna akceptacja złożonego, wypełnionego i podpisanego przez Zleceniodawcę formularza na wykonanie rzeczonych usług, wraz z materiałem źródłowym, wyceną tłumacza oraz przedstawionym potwierdzeniem płatności. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie firmy TRANSLATORKLO, przesłać za pośrednictwem poczty polskiej, elektronicznej lub faksem.

2.        Procedura składania zamówienia.

a.        ZAPYTANIE OFERTOWE. Zleceniodawca składa zapytanie ofertowe wraz z materiałami źródłowymi, niezbędnymi do wykonania bezpłatnej wyceny zlecenia.

b.        ODPOWIEDŹ. W odpowiedzi TRANSLATORKLO przekazuje precyzyjne informacje na temat realizacji zlecenia, terminu, sposobu odbioru tłumaczenia, formy płatności.

c.        ZAMÓWIENIE. Zleceniodawca składa pisemne zmówienie drogą elektroniczną, pocztową lub faksem opatrzone imiennym podpisem osoby upoważnionej do składania zamówień.

d.        PŁATNOŚĆ. Zleceniodawca po akceptacji wyceny tłumacza, dokonuje  płatności za złożone zamówienie.

e.        FirmaTRANSLATORKLOpotwierdza  ostatecznie przyjęcie zlecenia do realizacji.

3.        Realizacja zlecenia rozpoczyna się z chwilą przekazania firmie TRANSLATORKLO materiału źródłowego wraz z wypełnionym Zamówieniem oraz potwierdzeniem płatności. W przypadku, gdy TRANSLATORKLO nie akceptuje warunków zawartych w Zamówieniu, lub w przypadku braku, któregokolwiek z dokumentów, a także w przypadku braku środków na koncie  wówczas firma TRANSLATORKLO zobowiązuje się niezwłocznie poinformować  o tym fakcie Zleceniodawcę. Zlecenie zostanie przyjęte do opracowania z datą skutecznego doręczenia brakujących dokumentów lub wskazanych informacji na dokumentach.

§ 3
Wycena kosztów tłumaczenia i wypłata wynagrodzenia

        1.        Podstawą wyliczenia kosztów zlecanych usług jest kalkulacja tłumacza według obowiązującego  cennika usług z uwzględnieniem wszystkich opłat dodatkowych.

a.        Stawki podane w cenniku dotyczą tłumaczeń pisemnych i ustnych zarówno na    język obcy, jak i na język polski.

b.        Wszystkie usługi firmy TRANSLATORKLO są zwolnione z VAT.

2.        W przypadku tłumaczeń pisemnych firma TRANSLATORKLO zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat z tytułu uciążliwości tekstu. Do  uciążliwości zaliczana jest:

a.      słaba jakość językowa powodująca niejednoznaczności lub trudności w zrozumieniu treści (np. teksty pisane przez osobę, dla której dany język nie jest językiem ojczystym);

b.        słaba czytelność tekstu (niska jakość rękopisu lub kopii, bardzo drobna czcionka, itp.).

3.        Wszelkie dodatkowe koszty opracowania zleconego materiału, zostaną określone indywidualnie i przekazane Zleceniodawcy w odpowiedzi na jego zapytanie ofertowe.

§ 4
Szczegółowe warunki wykonania tłumaczeń pisemnych

1.        Tryb tłumaczenia pisemnego określony zostaje na podstawie specyfikacji tłumaczenia i żądanego terminu realizacji, podanych przez Zleceniodawcę w jego zapytaniu ofertowym.

a. Tryb standardowy  według standardu pracy firmy  TRANSLATORKLO oznacza, że tłumacz opracowuje 5 stron obliczeniowych dziennie, od jednego Zleceniodawcy, z danego języka, nie licząc dnia przyjęcia oraz dnia odebrania zlecenia.

b. Tryb ekspresowy  oznacza, że tłumacz opracowuje do 10. stron obliczeniowych dziennie, od jednego Zleceniodawcy, z danego języka, nie licząc dnia przyjęcia oraz dnia odebrania zlecenia.

c. Tryb superekspresowy  oznacza, że tłumacz opracowuje do 15. stron dziennie, od jednego Zleceniodawcy, z danego języka, nie licząc dnia przyjęcia oraz dnia odebrania zlecenia.

d. Warunki wykonywania tłumaczenia w trybie ekspresowym i superekspresowym ustalane są indywidualnie.  Należy pamiętać jednak, że tłumaczenia wykonywane w trybie ekspresowego i superekspresowym nie podlegają reklamacjom oraz że praca grupy tłumaczy może mieć wpływ na jednolitość terminologii.

2.        Podstawową jednostką ilości tłumaczonego tekstu jest 1. strona obliczeniowa.

a.   Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczenia dyplomowanego zawiera 1500 znaków ze spacjami. Liczbę znaków na stronie oblicza edytor tekstu. Płatność za tłumaczenie naliczana jest według stron obliczeniowych w materiale docelowym.

b. Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami w materiale docelowym. Liczbę znaków na stronie oblicza edytor tekstu. Płatność za tłumaczenie naliczana jest według stron obliczeniowych w materiale docelowym.

c. Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczenia zwykłego zawiera 1500 znaków ze spacjami w materiale docelowym. Liczbę znaków na stronie oblicza edytor tekstu. Płatność za tłumaczenie naliczana jest według stron obliczeniowych w materiale docelowym.

3. Pieczęci.

a. W przypadku tłumaczenia przysięgłego, tekst opatrzony jest stosowną pieczęcią tłumacza przysięgłego.

b. W przypadku tłumaczenia dyplomowanego, tekst opatrzony jest stosowną pieczęcią tłumacza dyplomowanego.

c. W przypadku tłumaczenia zwykłego, tekst pozbawiony jest jakichkolwiek pieczęci, określających kwalifikacje tłumacza.

4. Adnotacje i przypisy.

a. W przypadku tłumaczenia przysięgłego i dyplomowanego litery, znaki interpunkcyjne oraz spacje między wyrazami, które gwarantują czytelność tekstu i składają się na treść przekładu, nie wyłączając niezbędnych adnotacji i przypisów, oraz treści stopki, wliczane są do rozliczenia kosztów przekładu.

c. W przypadku tłumaczenia zwykłego, litery, znaki interpunkcyjne oraz spacje między wyrazami, które gwarantują czytelność tekstu i składają się na treść przekładu, nie wyłączając niezbędnych adnotacji i przypisów, wliczane są do rozliczenia kosztów przekładu.

5. Tekst powtarzający się nie stanowi podstawy do obniżenia kosztów przekładu.

§ 5

Szczegółowe warunki wykonania tłumaczeń ustnych

1.        Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się do wykonania pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.

2.        Wykonanie tłumaczenia winno być poprzedzone złożeniem zamówienia, w którym należy ująć przedmiot zamówienia, termin jego wykonania oraz wcześniej ustaloną stawkę. Zamówienie winno być podpisane przez osobę składającą zamówienie i zawierać pieczątkę firmową zleceniodawcy.

3.        Minimalna stawka za tłumaczenie ustne w jednym dniu jest równa wynagrodzeniu za 4 godziny pracy. W przypadku, gdy tłumaczenie ustne trwa ponad 4 godziny, ale nie więcej niż 8 godzin w jednym dniu, minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie ustne jest równe wynagrodzeniu za 8 godzin pracy (dwa „bloki” po 4 godziny każdy). Powyższe wynagrodzenie należne jest firmie TRANSLATORKLO nawet wtedy, gdy sesja tłumaczeniowa trwa w rzeczywistości krócej.

4.        Za dziewiątą i dziesiąta godzinę tłumaczenia w danym dniu, do podstawowej stawki godzinowej dolicza się wynagrodzenie w wysokości 50 proc. podstawowej stawki godzinowej za tłumaczenie, zaś za jedenastą i dwunastą godzinę – 100 proc. podstawowej stawki godzinowej za tłumaczenie.

5.        Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako godzina pełna.

6.        W przypadku odwołania przez Zleceniodawcę zamówionej usługi jednodniowej w terminie krótszym niż 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wykonywania tłumaczenia, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić sumę równą wynagrodzeniu za 4 godziny pracy tłumacza. W przypadku wynajmu sprzętu niniejsza kwota zostanie powiększona o sumę poniesionych wydatków.

7.        Oprócz ceny za wykonanie tłumaczenia we wskazanym miejscu, Zleceniodawca ponosi koszty wykonania usługi, tj. np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia.

8.        W przypadku niesprawnej aparatury tłumacz ma prawo odmówić przekładu.

9.        W trakcie wykonywania tłumaczenia Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia tłumaczom : napoi chłodzących, kawy, herbaty.

10. Zleceniodawca powinien dostarczyć materiały, umożliwiające tłumaczom przygotowanie się do tłumaczenia (prezentacje, katalogi, slajdy, ulotki oraz inne materiały wykorzystywane podczas wykładu).

§ 6

Polityka prywatności – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. firma TRANSLATOR KINGA LATARSKA-OUZGUID, z siedzibą w Łodzi przy ul. Skupionej 1 lok. 32, 93-323 Łódź, jest państwa administratorem danych osobowych i informuje, że:

państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Powiadamiamy również, że państwa dane będą przechowywane od dnia zawarcie umowy/współpracy do dnia jej wygaśnięcia.

Mają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania zawartości, usunięcia, ograniczenia prawa do przetwarzania, mają Państwo prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z treścią prawa przetwarzania. 

Państwa dane będą udostępniane odpowiednim organom na mocy przepisów prawa. Co więcej, mają państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, że procedura przetwarzania danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Tym samym, pragniemy zapewnić, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane ani w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące państwa danych osobowych, prosimy kierować pod ten adres e-mail: info (at) translatorKL.pl .