Zajęcia angielskiego przez Internet w TranslatorKLO w czasie COVID19.

O ile brakuje mi indywidualnego kontaktu ze wszystkimi słuchaczami Centrum Językowego TranslatorKLO, to cieszy mnie fakt, że udało nam się zaadoptować do nowego stylu zajęć.  Dla wielu osób nowa forma przekazywania wiedzy, czyli za pomocą łącz internetowych, stała się ciekawą i bezpieczną formą kontaktu z drugim człowiekiem. Zajęcia na odległość w TranslatorKLO odbywają się w specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu, czyli w tzw. wirtualnej klasie,  tj. na platformie internetowej firmy TranslatorKLO. Każdy z uczestników ma swoje miejsce w wirtualnej klasie i swój indywidualny login, by umożliwić dostęp do materiałów przygotowanych wyłącznie dla niego. W praktyce oznacza to, że choć treść czytanki np. dla szóstoklasistów jest identyczna to polecenia do zadań, które przygotowuje i przekazuje na zajęciach prowadzący, będą brzmiały dla każdego uczestnika zajęć angielskiego online inaczej, oczywiście będą dotyczyły kształtowania podobnych umiejętności, ale na różnych poziomach zaawansowania językowego. Dlatego obawy, że uczniowie wymienią się kodami i będą znali materiał przygotowany dla kolegi, któremu udzielana jest pomoc np. w postaci pakietu zadań dodatkowych, by nadrobić materiał, dzięki któremu będzie w stanie stawić czoło wymaganiom na swoim poziomie, w rzeczywistości może oznaczać, że bez wskazówek nauczyciela, wgląd do takiego materiału będzie wyłącznie stratę czasu, który można byłoby poświęcić na własne przygotowanie do zajęć zamiast na bezużyteczne podglądanie materiałów przygotowanych dla kolegi. Poza tym system informatyczny, którego używamy, umożliwia również przygotowanie prac klasowych i materiałów z wyprzedzeniem. Wówczas nikt do nich nie ma dostępu, prócz nauczyciela, do czasu przeprowadzenia testu. Testy też są przygotowywane dla każdego uczestnika zajęć indywidualnie, stąd obawa o ewentualnie powielanie odpowiedzi nie istnieje w przypadku zajęć w TranslatorKLO.

Dzięki materiałom szytym zgodnie z indywidualnymi potrzebami studenta Centrum Językowego TranslatorKLO, pomijane jest również zagrożenie, polegające na tym, że uczniowie znajdą odpowiedzi w Internecie. Otóż nie znajdą ich, bo materiały są autorskie, one oczywiście są oparte o treści obowiązujące w książce lub ćwiczeniach, ale  wymagają uaktywnienia intelektu, by je rozwiązać, a tego zasobom Internetu brak 😉 Kształtowane umiejętności typu “kopiuj – wklej”, tak często wykorzystywanych przy tworzeniu zadań, umieszczanych w podręcznikach i ćwiczeniach szkolnych, nie zdaje egzaminu na późniejszych etapach życia np. w pracy, bez wyjątków, nawet praca przy taśmie produkcyjnej wymaga myślenia. Tymczasem umiejętność korzystania z intelektu bardzo przydaje się we wszystkich dziedzinach życia. Stąd nacisk na kształtowanie tych umiejętności w naszej firmie i kolejna korzyść, która płynie z zajęć angielskiego w TranslatorKLO.

Dodatkowo, uczniowie przekonali się, że zajęcia przez Internet można tak przygotować, by  sprawdzane były wszystkie umiejętności potrzebne do swobodnej komunikacji, łącznie z ewaluacją postępów. Był to duży szok dla większości naszych podopiecznych, którzy np. w szkołach państwowych otrzymują rozwiązane zadania przez nauczycieli, oraz nieograniczony czas na ich odesłanie do sprawdzenia, i to nazywane jest klasówką. Efekty tak nierzetelnej pracy są łatwe do przewidzenia i nie zachęcamy nikogo do podążania tą drogą. Istnieje obawa, że podczas egzaminów krajowych wymagania nie zostaną obniżone, a jeśli nawet, to szkoły wyższe podczas pierwszego roku wyeliminują
wszystkich pierwszoroczniaków, którzy nie wykażą się pewnym poziomem wiedzy, który zostanie sprawdzony za pomocą testów jakościowych.

Tymczasem, nauczyciele TranslatorKLO nadal prowadzą dziennik aktywności, wiedzą co zadają, wiedzą co każdy uczeń przygotować powinien, jeśli tak się zdarzy, wiedzą czego ich podopieczny nie przygotował i notują dlaczego, oraz jaką średnią otrzymują ich uczniowie tj. z wykonywanych zadań i prac domowych, co daje podstawy do wystawienia pozytywnej opinii lub zaleceń poprawy miejsc niefunkcjonujących prawidłowo, które mogą stanowić przyczynę niepowodzenia na egzaminach w przyszłości jeśli w porę się im nie zaradzi – ponownie nie da się tego obejść w TranslatorKLO.

Warto również pamiętać, że praca przez Internet wiąże się z dodatkowym nakładem pracy ze strony nauczyciela.

Co więcej, każdy rodzic może skontrolować, na bieżąco, postępy pociechy telefonując do nauczyciela lub zaglądając do historii konwersacji, w której znajdzie przyznane punkty za odpowiedzi i zalecenia prowadzących, przekazywane w formie pisemnej, na koniec każdych zajęć lub w ich trakcie.  Zatem jeśli tylko chce ma ogląd sytuacji na bieżąco.

Jeśli chodzi o organizację pracy podczas zajęć to dla wielu uczniów była to również nowa sytuacja. Uczniowie przekonali się, że można tak zorganizować zajęcia angielskiego przez Interent, by odpowiedzi musiały być udzielane na czas, zatem oklejanie komputera podpowiedziami, nerwowe zaglądanie do notatek, niezwykle długie zastanawianie się nad niewyuczonymi słówkami, by sobie je przypomnieć, również i w tym przypadku, zostało wyeliminowane. Uczniowie dowiedzieli się, że nic się nie zmieniło, trzeba nadal wcześniej rozpocząć przygotowania do zajęć, by uzyskać zliczenie.

Kolejną sytuacją, która nie zmieniła się jest ta, w której każdy z naszych podopiecznych jest odpytywany z materiału, który wcześniej został omówiony, przećwiczony i powinien zostać przyswojony. Uczniowie nadal wywoływani są do tablicy, by udzielać odpowiedzi. W sytuacji, w której prowadzący nie uzyskuje odpowiedzi słuchacz proszony jest o wpisanie przyczyny braku reakcji lub słowa „nie pamiętam”, dzięki czemu rodzic, ponownie, ma szansę na skontrolowanie postępów swojej pociechy i wprowadzenie działań korygujących, jeśli jest taka konieczność oczywiście, choć tą decyzję pozostawiamy rodzicom. My robimy swoje, czyli nauczamy i przygotowujemy materiały ułatwiające i przyśpieszające naukę. Z pewnością, natomiast, nie obarczamy opiekunów naszych podopiecznych instrukcjami do wykonania zadań, by praca była wykonana za nas, my wspieramy, tłumaczymy, wspólnie rozwiązujemy przykłady z podopiecznymi, zalecamy wykonanie przygotowanych przez nas ćwiczeń, sprawdzamy, oceniamy i wydajemy zalecenia. W naszej szkole, opiekun jedynie czuwa nad samodyscypliną podopiecznego.

Pozostaje kwestia prac domowych. Powszechna opinia jest taka, że nie da się sprawdzać prac domowych prowadząc zajęcia na odległość. Nic bardziej mylnego. Jest pewien problem techniczny, ale nie po stronie uczniów, tylko nauczycieli. Jeśli nauczyciele nie mają dostępu do  narzędzi umożliwiających transpozycję obrazów (.jpg) lub plików .pdf do dokumentów typu word  lub odczytu plików dźwiękowych lub transpozycji plików dźwiękowych do formatu plików obsługiwanych przez ich systemy operacyjne lub do dokumentów typu Power Point, to oczywiście MAJĄ problem z nanoszeniem korekt czyli sprawdzaniem. Prowadzący zajęcia w TranslatorKLO, nie mają takich ograniczeń. Nasi uczniowie byli zaskoczeni, że jesteśmy w stanie sprawdzić każdą pracę domową i ją zredagować, bez względu na to czy zdjęcie wykonane jest do góry nogami, po przekątnej, wzdłuż, wszerz czy też zacienione, a także bez względu na formę dostarczonego pliku, by móc następnie opracować i połączyć strony dokumentów, niekiedy 18-20 stron [ćwiczenia wspierające, zadania wykonane w zeszycie, zadania interaktywne plus pliki dźwiękowe], dodatkowo ułożyć je we właściwej kolejności i pozbawić, zmniejszających czytelność przekazu, ozdobników typu doniczka przytrzymująca kartki przed pstryknięciem zdjęcia tekstu itd. itp.

Dodatkowo, po sprawdzeniu prac domowych, dla wygody naszych studentów, układamy strony z korektami we właściwym kierunku tj. zgodnie z kierunkiem odczytu treści, dbamy o to by odesłane poprawki były w odpowiedniej rozdzielczości, obraz był odpowiednio rozjaśniony, i z naniesionymi sugestiami lub recenzjami, a następnie zapisujemy nasze sugestie w jednym, niewielkich rozmiarów, pliku typu .pdf tzn. w takim pliku pdf, który nasi uczniowie są w stanie otworzyć i odczytać, a to z tego powodu, który może stanowić kolejne wyzwanie dla nauczycieli, tj. chodzi o sytuację, w której nie wszystkie systemy operacyjne, z których korzystają uczniowie, są w stanie odczytać najnowsze wersje plików różnego typu. Zatem ten problem również nie istnieje podczas zajęć w TranslatorKLO, czyli prace domowe były, są i będą sprawdzane w Centrum Językowym TranslatorKLO poza czasem przeznaczonym na naukę podczas zajęć online.

Kolejnym wyzwaniem jest rozleniwienie uczniów. Według naszych obserwacji największą przyczyną rozleniwienia uczniów jest sama szkoła, której kadra prowadzi zajęcia bez stałego planu spotkań, nie zapewnia właściwej opieki merytorycznej i niczego nie wymaga. Zupełnie niezrozumiałe jest dla nas podejście, zgodnie z którym nauczyciele pracują z pominięciem planu zajęć, który sami ustalili,  a obecnie nie są w stanie zorganizować swojej pracy zdalnej w taki sposób, by była zgodna z planem zajęć stacjonarnych.

W Centrum Językowym TranslatorKLO, ten problem został wyeliminowany od samego początku naszej działalności. Plan pracy z naszymi podopiecznymi ustalamy już we wrześniu lub od momentu przystąpienia do kursu, a zajęcia na odległość, mają tą samą konwencję co zajęcia stacjonarne tylko przeprowadzane są zdalnie, zatem godzina spotkań nie zmienia się – dzięki takiemu rozwiązaniu, nasi podopieczni są w stanie zapanować nad utrzymaniem odpowiedniego poziomu systematyczności i zdążają z domu na zajęcia online 😉 .

Zauważyliśmy również, że innym czynnikiem, tym razem spowalniającym proces dostosowania się do zaistniałej rzeczywistości, może być nieuzasadniony strach przed korzystaniem z komputera czy Internetu. O ile można mieć pewne obawy w sytuacji, gdy połączenie może okazać się niewystarczająco stabilne, co obecnie zdarza się wyjątkowo rzadko, to jakikolwiek strach przed korzystaniem z komputera wydaje się zupełnie irracjonalny. Jeśli chodzi o ewentualną możliwość zerwania połączenia, o ile przyczyną nie są braki techniczne po stronie sprzętu uczestnika, to Centrum Językowe TranslatorKLO, zwykle wydłuża zajęcia w takiej sytuacji, by słuchacz nie był stratny. Jeśli chodzi o strach przed korzystaniem z komputera, to być może rozwiązaniem tej kwestii mogłoby okazać się wykupienie kilku lekcji z obsługi komputera, by popracować nad umiejętnościami, a przez to nabrać większej pewności siebie, jeśli chodzi o pracę z tym urządzeniem.

 Kolejnymi wyzwaniami, które stoją przed przystępującymi do nauki online są m.in. te sytuacje, kiedy uczący nie jest w stanie zapewnić sobie sprzętu i dostępu do Internetu. W tej sytuacji powinna pomóc przekazywana na ręce rodziców, i właśnie na ten cel, czyli edukację, pomoc socjalna.  Jeśli została spożytkowana na inne cele, niestety nie jesteśmy w stanie pomóc.

To samo dotyczy sytuacji, w której zaniedbano nakłady na edukację i zlekceważono możliwości jakie daje posiadanie w domu komputera, drukarki czy okna na świat w postaci łącza internetowego. Podejście wyłącznie konsumpcyjne zawsze się mści, tak jak w przypadku koronawirusa, kiedy to nim się pojawił, nie prowadzano należytych nakładów na rozwój medycyny oraz zaniedbano doposażenie szpitali, czyli mamy to co mamy, a wyścig wygrają, jak zawsze, najlepiej przygotowani do zmieniających się warunków życia i pracy. Zatem zachęcamy wszystkich tych, którzy mają komputery i łącza do kontynuowania nauki online, zwłaszcza, że języka obcego nie da nauczyć się w jeden dzień, nie wspominając już o czasie, który trzeba poświęcić na nadrobienie zaległości, zanim będzie można przygotowywać się do egzaminów, a egzaminy ósmoklasistów, maturalne i zaliczeniowe podczas lektoratów były są i będą przeprowadzane – terminy są nieubłagane. Co więcej, praca, kontakt z naszymi nauczycielami, przeniesienie swoich myśli w zupełnie inne rejony niż otaczająca nas rzeczywistość, może okazać się niezwykle kojącą metodą na zniesienie stresu i poprawienie samopoczucia.

Zdajemy sobie sprawę, jednak, że najtrudniejsze zadanie może dotyczyć opieki nad najmłodszymi, stąd zapraszamy do dołączenia do naszego grona odbiorców na platformach społecznościowych, gdzie już wkrótce zamieszczać będziemy odnośniki do naszego „kącika czytelniczego”, gdzie umieścimy nieodpłatne pliki z bajkami, które czytać będą naszym najmłodszym słuchaczom studenci i nauczyciele wolontariusze . W planach jest również „kącik teatralny”, tam znaleźć będzie można przedstawienia w języku angielskim, dedykowane wszystkim chętnym, ale przede wszystkim najmłodszym słuchaczom języka angielskiego.

W tym miejscu można znaleźć nieodpłatne szarady, które również stworzyliśmy w czasie pandemii koronawirusa dla umilenia czasu naszym odbiorcom, przebywającym w domach.

Jednak nasze charytatywne działania edukacyjne nie odnoszą się wyłącznie do czasów epidemii, tu można podejrzeć jak nieodpłatnie, przez okres dwóch lat, tworzyliśmy dla naszych uczniów zajęcia dodatkowe pod nazwą „Speakers’ Corner”.

Jak zostać naszym słuchaczem? Zachęcamy do dołączenia do naszych kursów online

lub prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na zajęcia online lub, gdy przepisy na to pozwolą, zajęcia indywidualne, stacjonarne, które przygotujemy zgodnie z Państwa potrzebami:

W razie pytań jak również na wypadek, gdyby nie było kursu stworzonego i dostosowanego do Państwa potrzeb prosimy o kontakt

Ciekawi jesteśmy również innych doświadczeń podczas niezwykłych warunków pracy jakie stworzył COVID-19.  A czego jeszcze nauczyliśmy się podczas trwania epidemii? Jak możemy wykorzystać nabyte obecnie umiejętności w przyszłości? Prosimy o komentarze, na miarę naszych możliwości, będziemy starali się odpowiadać.

Dyrektor Centrum Języków Obcych TranslatorKLO – Kinga Latarska-Ouzguid.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *