Konkurs

Embrace your connectivity and enjoy our Easter indoor activities.

Rozpoczyna się wiosenna przerwa w nauce, a z nią będziemy mieć więcej czasu wolnego. Dla tych, którzy lubią krzyżówki, przygotowaliśmy kreatywny zestaw 10. zadań do rozwiązania.  Wśród nich są takie, w których ukryliśmy wiadomości i świąteczne życzenia.  Mam nadzieję, że przekonamy Was, iż można ciekawie spędzić czas w zaciszu domowym, dzięki łączom internetowym 😉 .

Dodatkowo, mamy dla Was konkurs. Wykonajcie wszystkie zadania, zgodnie z poleceniami, udostępniajcie stronę na FB: http://translatorkl.pl/kursy/ , odnajdźcie  wszystkie słowa i odszyfrujcie wiadomości, a następnie prześlijcie wszystkie, pełne, rozwiązania zadań w liczbie od 1. do 10., a gdy okażą się poprawne, jest możliwość wylosowania elektronicznych wersji książek w języku angielskim.  Do wylosowania są 3 książki, które prześlemy pocztą elektroniczną do zwycięzców. Powodzenia i do zobaczenia, w czasie zajęć  angielskiego online, po przerwie wiosennej.

Dla chętnych, którzy nie tylko pragną pożytecznie spędzić czas, ale chcą także wziąć udział w zabawie z nagrodami:

Zasady udziału w konkursie:

1/ W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni Internauci.

2/ Konkurs trwa od 08.04.2020 od godz. 24:00 do  14.04.2020 roku do godz. 24:00.

3/ Do zadań konkursowych należy przesłanie w wersji elektronicznej wszystkich wymaganych treścią rozwiązań do zadań o numerach od 1. do 10. , załączonych w formie pliku pdf lub plików typu jpg, poniżej, oraz udostępnienie strony: http://translatorkl.pl/kursy/ na FB.

4/Nagrodami są trzy elektroniczne wersje książek w języku angielskim.

5/ Nagrody zostaną rozlosowane spośród Internautów, którzy nadeślą drogą elektroniczną, prawidłowe odpowiedzi i udostępnią link do strony z kursami online: http://translatorkl.pl/kursy/, na swojej osi czasu.

6/ Losowanie nagród zostanie przeprowadzone 15.04.2020 roku

7/Informacje o nagrodach będą publikowane pod adresem stron Centrum Językowego TranslatorKLO: www.translatorKL.pl oraz na portalu FB:  https://www.facebook.com/translatorKL/ , do dnia 20.04.2020 roku

8/ Jeden Internauta może zamieścić jedną odpowiedź na zadanie konkursowe. W razie otrzymania od jednego Internauty większej liczby odpowiedzi, pracownicy Centrum Językowego TranslatorKLO wezmą pod uwagę tylko odpowiedź nadesłaną jako pierwszą. Odpowiedzi należy nadsyłać pod adres: info@translatorKL.pl

9/ W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Internauta bierze udział w konkursie z użyciem różnych tożsamości, organizator ma prawo wykluczyć Internautę z konkursu.

10/ Centrum Językowe TranslatorKLO nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w przesyłaniu odpowiedzi, do których należą np.: nieprawidłowości w działaniu usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty elektronicznej, komputera Internauty, czy używanych  programów lub aplikacji.

11/ Centrum Językowe TranslatorKLO jest wyłączone z odpowiedzialności za trudności w związku z pozyskaniem informacji związanych z wynikami konkursu, wynikające z nieprawidłowości w działaniu usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty elektronicznej, komputera Internauty, czy używanych programów lub aplikacji.

12/ Wysyłając odpowiedź na zadania konkursowe, Internauta udziela Centrum Językowemu TranslatorKLO nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw majątkowych do zamieszczonych odpowiedzi do zadań konkursowych.

13/ Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową,

b. Wprowadzania do pamięci komputera,

c. Publicznego udostępniania odpowiedzi do zadań, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udostępnianie w Internecie, w szczególności na stronie internetowej  http://www.translatorKL.pl oraz na portalu Facebook.

d. Rozpowszechniania w zmienionej lub przerobionej formie na potrzeby informowania o konkursie i stronie internetowej http://www.ranslatorKL.pl  oraz ich promocji na polach eksploatacji określonych w pkt 6 lit. a) – d).

14/ Internauta wyraża zgodę na opublikowanie na profilu i stronach internetowych TranslatorKL  i TranslatorKL.pl  swojego imienia i nazwiska,  adresu e-mail,  nicku, celem poinformowania o wygranej, w przypadku, gdy znajdzie się wśród nagrodzonych Internautów.

15/ Odpowiedzi konkursowe muszą w całości stanowić oryginalną twórczość Internauty, nie mogą stanowić plagiatu lub być kopią odpowiedzi innych Internautów. Organizator ma prawo wykluczyć Internautę z konkursu w przypadku stwierdzenia, że zamieszczone odpowiedzi do zadań konkursowych  w swej formie cyfrowej lub wizualnej były już wcześniej przesłane przez innego Internautę.

16/ Internauci będą zobowiązani do elektronicznego kontaktu z Centrum Językowym TranslatorKLO

17/ W przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie będą zobowiązani do wyrażenia, drogą elektroniczną, pisemnej zgody  na udział w konkursie.

18/ Nagrody nie podlegają wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.

19/  W przypadku, gdy organizator nie otrzyma odpowiedzi lub wymaganych formularzy zgody od opiekunów Internautów, ma prawo wykluczyć  nadesłane zadania z udziału w konkursie, a nagrodę przekazać kolejnemu, wylosowanemu Internaucie.

20/ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. firma TRANSLATOR KINGA LATARSKA-OUZGUID, z siedzibą w Łodzi przy ul. Skupionej 1 lok. 32, 93-323 Łódź, jest Państwa Administratorem Danych Osobowych.
21/ Otrzymane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
22/ Dane będą przechowywane od dnia opublikowania informacji o konkursie do dnia zakończenia publikowania informacji na temat wyników przeprowadzanego konkursu.

23/ Uczestnikom konkursu  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania zawartości, usunięcia, ograniczenia prawa do przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z treścią prawa przetwarzania.

24/ Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych  niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, oznacza wykluczenie Internauty  z udziału w konkursie.

25/Dane będą udostępniane odpowiednim organom na mocy przepisów prawa.

26/ W sytuacji, gdy procedura przetwarzania danych osobowych naruszałaby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , to należy ten fakt zgłosić do organu nadzorczego PUODO, tj. skargi należy kierować pod adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

27/Wszystkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące danych osobowych, prosimy kierować pod ten adres e-mail: info@translatorKL.pl

28/ Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych osobowych przez Internautę jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia organizatorowi przeprowadzenia konkursu.

29/ Centrum Językowe TranslatorKLO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych zasad udziału w konkursie. Ewentualne zmiany  obowiązują od daty ich opublikowania na profilu TranslatorKL i pod adresem stron TranslatorKL.pl . Jakiekolwiek zmiany zasad nie dotyczą odpowiedzi nadesłanych organizatorowi przed datą ich wprowadzenia.

Życzymy powodzenia, a oto zadania konkursowe:

Zadanie konkursowe nr 1
Zadanie konkursowe nr 2
Zadanie konkursowe nr 3
zadanie konkursowe nr 4
Zadanie konkursowe nr 5.
Zadanie konkursowe nr 6
Zadanie konkursowe nr 7
Zadanie konkursowe nr 8.
Zadanie konkursowe nr 9.
Zadanie konkursowe nr 10.

WYNIKI KONKURSU:

Centrum Językowe TranslatorKLO bardzo dziękuje wszystkim Internautom za udział w zabawie konkursowej z kwietnia 2020 roku. W związku z faktem, że nadesłane prace były niepełne, tj. pomijane były słowa, które należało odszukać lub nadesłane rozwiązania ukrytych wiadomości miały charakter własnej twórczości, to nie udało się wyłonić prawidłowych rozwiązań, a w związku z tym przeprowadzić losowania i nagrodzić zwycięzców. Nagrody będą brały udział w kolejnych konkursach organizowanych przez Centrum Językowe TranslatorKLO.

Zajrzyj pod ten adres i zobacz jak organizujemy czas wolny naszym słuchaczom.

Tu można podejrzeć nasze charytatywne zajęcia języka angielskiego organizowane przez dwa lata dla naszych słuchaczy.

Jak zostać naszym słuchaczem? Przygotujemy zajęcia angielskiego online w wirtualnej klasie lub, jeśli przepisy zezwolą, zajęcia stacjonarne po wypełnieniu i nadesłaniu tego formularza: