Konkurs

Embrace your connectivity and enjoy our Easter indoor activities.

Rozpoczyna się wiosenna przerwa w nauce, a z nią będziemy mieć więcej czasu wolnego. Dla tych, którzy lubią krzyżówki, przygotowaliśmy kreatywny zestaw 10. zadań do rozwiązania.  Wśród nich są takie, w których ukryliśmy wiadomości i świąteczne życzenia.  Mam nadzieję, że przekonamy Was, iż można ciekawie spędzić czas w zaciszu domowym, dzięki łączom internetowym 😉 .

Dodatkowo, mamy dla Was konkurs. Wykonajcie wszystkie zadania, zgodnie z poleceniami, udostępniajcie stronę na FB: http://translatorkl.pl/kursy/ , odnajdźcie  wszystkie słowa i odszyfrujcie wiadomości, a następnie prześlijcie wszystkie, pełne, rozwiązania zadań w liczbie od 1. do 10., a gdy okażą się poprawne, jest możliwość wylosowania elektronicznych wersji książek w języku angielskim.  Do wylosowania są 3 książki, które prześlemy pocztą elektroniczną do zwycięzców. Powodzenia i do zobaczenia, w czasie zajęć  angielskiego online, po przerwie wiosennej.

Dla chętnych, którzy nie tylko pragną pożytecznie spędzić czas, ale chcą także wziąć udział w zabawie z nagrodami:

Zasady udziału w konkursie:

1/ W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni Internauci.

2/ Konkurs trwa od 08.04.2020 od godz. 24:00 do  14.04.2020 roku do godz. 24:00.

3/ Do zadań konkursowych należy przesłanie w wersji elektronicznej wszystkich wymaganych treścią rozwiązań do zadań o numerach od 1. do 10. , załączonych w formie pliku pdf lub plików typu jpg, poniżej, oraz udostępnienie strony: http://translatorkl.pl/kursy/ na FB.

4/Nagrodami są trzy elektroniczne wersje książek w języku angielskim.

5/ Nagrody zostaną rozlosowane spośród Internautów, którzy nadeślą drogą elektroniczną, prawidłowe odpowiedzi i udostępnią link do strony z kursami online: http://translatorkl.pl/kursy/, na swojej osi czasu.

6/ Losowanie nagród zostanie przeprowadzone 15.04.2020 roku

7/Informacje o nagrodach będą publikowane pod adresem stron Centrum Językowego TranslatorKLO: www.translatorKL.pl oraz na portalu FB:  https://www.facebook.com/translatorKL/ , do dnia 20.04.2020 roku

8/ Jeden Internauta może zamieścić jedną odpowiedź na zadanie konkursowe. W razie otrzymania od jednego Internauty większej liczby odpowiedzi, pracownicy Centrum Językowego TranslatorKLO wezmą pod uwagę tylko odpowiedź nadesłaną jako pierwszą. Odpowiedzi należy nadsyłać pod adres: info@translatorKL.pl

9/ W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Internauta bierze udział w konkursie z użyciem różnych tożsamości, organizator ma prawo wykluczyć Internautę z konkursu.

10/ Centrum Językowe TranslatorKLO nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w przesyłaniu odpowiedzi, do których należą np.: nieprawidłowości w działaniu usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty elektronicznej, komputera Internauty, czy używanych  programów lub aplikacji.

11/ Centrum Językowe TranslatorKLO jest wyłączone z odpowiedzialności za trudności w związku z pozyskaniem informacji związanych z wynikami konkursu, wynikające z nieprawidłowości w działaniu usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty elektronicznej, komputera Internauty, czy używanych programów lub aplikacji.

12/ Wysyłając odpowiedź na zadania konkursowe, Internauta udziela Centrum Językowemu TranslatorKLO nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw majątkowych do zamieszczonych odpowiedzi do zadań konkursowych.

13/ Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową,

b. Wprowadzania do pamięci komputera,

c. Publicznego udostępniania odpowiedzi do zadań, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udostępnianie w Internecie, w szczególności na stronie internetowej  http://www.translatorKL.pl oraz na portalu Facebook.

d. Rozpowszechniania w zmienionej lub przerobionej formie na potrzeby informowania o konkursie i stronie internetowej http://www.ranslatorKL.pl  oraz ich promocji na polach eksploatacji określonych w pkt 6 lit. a) – d).

14/ Internauta wyraża zgodę na opublikowanie na profilu i stronach internetowych TranslatorKL  i TranslatorKL.pl  swojego imienia i nazwiska,  adresu e-mail,  nicku, celem poinformowania o wygranej, w przypadku, gdy znajdzie się wśród nagrodzonych Internautów.

15/ Odpowiedzi konkursowe muszą w całości stanowić oryginalną twórczość Internauty, nie mogą stanowić plagiatu lub być kopią odpowiedzi innych Internautów. Organizator ma prawo wykluczyć Internautę z konkursu w przypadku stwierdzenia, że zamieszczone odpowiedzi do zadań konkursowych  w swej formie cyfrowej lub wizualnej były już wcześniej przesłane przez innego Internautę.

16/ Internauci będą zobowiązani do elektronicznego kontaktu z Centrum Językowym TranslatorKLO

17/ W przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie będą zobowiązani do wyrażenia, drogą elektroniczną, pisemnej zgody  na udział w konkursie.

18/ Nagrody nie podlegają wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.

19/  W przypadku, gdy organizator nie otrzyma odpowiedzi lub wymaganych formularzy zgody od opiekunów Internautów, ma prawo wykluczyć  nadesłane zadania z udziału w konkursie, a nagrodę przekazać kolejnemu, wylosowanemu Internaucie.

20/ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. firma TRANSLATOR KINGA LATARSKA-OUZGUID, z siedzibą w Łodzi przy ul. Skupionej 1 lok. 32, 93-323 Łódź, jest Państwa Administratorem Danych Osobowych.
21/ Otrzymane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
22/ Dane będą przechowywane od dnia opublikowania informacji o konkursie do dnia zakończenia publikowania informacji na temat wyników przeprowadzanego konkursu.

23/ Uczestnikom konkursu  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania zawartości, usunięcia, ograniczenia prawa do przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z treścią prawa przetwarzania.

24/ Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych  niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, oznacza wykluczenie Internauty  z udziału w konkursie.

25/Dane będą udostępniane odpowiednim organom na mocy przepisów prawa.

26/ W sytuacji, gdy procedura przetwarzania danych osobowych naruszałaby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , to należy ten fakt zgłosić do organu nadzorczego PUODO, tj. skargi należy kierować pod adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

27/Wszystkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące danych osobowych, prosimy kierować pod ten adres e-mail: info@translatorKL.pl

28/ Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych osobowych przez Internautę jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia organizatorowi przeprowadzenia konkursu.

29/ Centrum Językowe TranslatorKLO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych zasad udziału w konkursie. Ewentualne zmiany  obowiązują od daty ich opublikowania na profilu TranslatorKL i pod adresem stron TranslatorKL.pl . Jakiekolwiek zmiany zasad nie dotyczą odpowiedzi nadesłanych organizatorowi przed datą ich wprowadzenia.

Życzymy powodzenia, a oto zadania konkursowe:

Zadanie konkursowe nr 1

Zadanie zostało przeniesione do archiwum, nie ma już możliwości pobrania pliku.
Zadanie konkursowe nr 2

Zadanie zostało przeniesione do archiwum, nie ma już możliwości pobrania pliku.
Zadanie konkursowe nr 3

Zadanie zostało przeniesione do archiwum, nie ma już możliwości pobrania pliku.
zadanie konkursowe nr 4

Zadanie zostało przeniesione do archiwum, nie ma już możliwości pobrania pliku.
Zadanie konkursowe nr 5.

Zadanie zostało przeniesione do archiwum, nie ma już możliwości pobrania pliku.
Zadanie konkursowe nr 6

Zadanie zostało przeniesione do archiwum, nie ma już możliwości pobrania pliku.
Zadanie konkursowe nr 7

Zadanie zostało przeniesione do archiwum, nie ma już możliwości pobrania pliku.
Zadanie konkursowe nr 8.

Zadanie zostało przeniesione do archiwum, nie ma już możliwości pobrania pliku.
Zadanie konkursowe nr 9.

Zadanie zostało przeniesione do archiwum, nie ma już możliwości pobrania pliku.
Zadanie konkursowe nr 10.

Zadanie zostało przeniesione do archiwum, nie ma już możliwości pobrania pliku.

WYNIKI KONKURSU:

Centrum Językowe TranslatorKLO bardzo dziękuje wszystkim Internautom za udział w zabawie konkursowej z kwietnia 2020 roku. W związku z faktem, że nadesłane prace były niepełne, tj. pomijane były słowa, które należało odszukać lub nadesłane rozwiązania ukrytych wiadomości miały charakter własnej twórczości, to nie udało się wyłonić prawidłowych rozwiązań, a w związku z tym przeprowadzić losowania i nagrodzić zwycięzców. Nagrody będą brały udział w kolejnych konkursach organizowanych przez Centrum Językowe TranslatorKLO.

Zajrzyj pod ten adres i zobacz jak organizujemy czas wolny naszym słuchaczom.

Tu można podejrzeć nasze charytatywne zajęcia języka angielskiego organizowane przez dwa lata dla naszych słuchaczy.

Jak zostać naszym słuchaczem? Przygotujemy zajęcia angielskiego online w wirtualnej klasie lub, jeśli przepisy zezwolą, zajęcia stacjonarne po wypełnieniu i nadesłaniu tego formularza: