BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:

PRZETARGI: ZAPYTANIA O CENĘ 

OGŁOSZENIE Z DNIA 09.06.2016.

 

I. Zamawiający:

TRANSLATOR KINGA LATARSKA

ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720
Fax: 42 646-21-34
e-mail: info(at)translatorKL.pl

            www.translatorKL.pl

adres strony, pod którym ukazało się ogłoszenie:

 

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 

1/ z 09.06.2016: Uprzejmie informujemy, że oferty przyjmowane są wyłącznie na poniższym formularzu:

formularz do zapytania z 09.06.2016.pdf - zapraszamy do składania ofert.

2/ z 09.06.2016: organizator informuje, że wszystkie prace wykonywane będą w Łódzkiem, w filii biura, pod adresem: 98-235 Błaszki, Lubanów 28 (ok. 17 km z Sieradza lub 24 km z Kalisza).

3/ z 09.06.2016: Informujemy, że powierzchnia działki wynosi 600 m2, ale na 200 stoi dom plus chodniki, na pozostałej części stoją drzewa i krzewy, stąd rzeczywistej powierzchni do wypielenia jest zaledwie 300 m2.

4/ z 14.06.2016: Informujemy, że zapytanie zostało nierozstrzygnięte i pozostaje ważne do odwołania, zapraszamy zatem do składania ofert.

5/ z  15.07.2016: Teren, który należało wypielęgnować: [by powiększyć zdjęcia należy: wybrać zdjęcie i zakceptować wybór klawiszem Enter]

 

6/ 01.11.216: Zapraszamy wszystkich chętnych do składania ofert  dotyczących stałej współpracy w dziedzinie pilęgnacji terenu zielonego wokół filii firmy Translator Kinga Latarska, na powyżej wymienionych warunkach - oferta ważna do odwołania.

 

 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 1.06.2016.

 

I. Zamawiający:

TRANSLATOR KINGA LATARSKA

ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720
Fax: 42 646-21-34
e-mail: info(at)translatorKL.pl

            www.translatorKL.pl

adres strony, pod którym ukazało się ogłoszenie:

 

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246
1/ Treść i wygląd ulotki zamieszczony został w poniższych plikach. W celu zapoznania się z załączonymi plikami należy wybrać zdjęcie i uruchomić automatyczne powiększenie, naciskając lewy klawisz myszy:

 

2/ Uprzejmie informujemy, że oferty przyjmowane są wyłącznie na poniższym formularzu:

formularz 1.06.2016.pdf - zapraszamy do składania ofert.
 

3/ z dn. 06.06.2016: wynik zapytania ofertowego z 1.06.2016:

Protokół z postępowania 1.06.2016.pdf - wszystkim firmom bardzo dziękujemy za poświęcony czas i udział w postępowaniu.
 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 17.05.2016.

 

I. Zamawiający:

TRANSLATOR KINGA LATARSKA

ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720
Fax: 42 646-21-34
e-mail: info(at)translatorKL.pl

            www.translatorKL.pl

adres strony, pod którym ukazało się ogłoszenie:

 

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 
Formularz ofertowy należy pobrać w tym miejscu: formularz baner fasada 2016.pdf


1/ z dn. 25.05.2016 - ze względu na długi weekend Zleceniodawca zdecydował się przedłużyć przyjmowanie ofert do dnia 31.05.2016, do godz. 16.00.
2/ z dn. 27.05.2016 - uprzejmie zawiadamiamy, że jedyna akceptowalna rozpiętość metalowych oczek to odległość od 5 do 25 cm, którą mierzymy od brzegu do brzegu kołnierza mocującego oczka do baneru.
3/ z dn. 27.05.2016 - średnica metalowych oczek mierzona jest od brzegu do brzegu kołnierza. Światło oczka ma średnicę 1 cm.
PROTOKÓŁ :
 
4/ z dn. 10.06.2016: w związku z faktem, że firma, która wygrała przetarg, odmówiła wykonania zlecenia z powodu braku możliwości technicznych do obsługii tego zlecenia, to Zleceniodawca postanowił nie unieważniać przetargu a z zapytaniem skierować się do firmy, która, w ramach tego samego wynagrodzenia, wykona zlecenie. Zleceniobiorca przyjął ofertę współpracy, łącznie z wykonaniem projektu graficznego i nanoszeniem kolejnych zmian wynikających z wzajemnych ustaleń w trakcie procesu prezentacji propozycji. Poniżej zamieszczamy efekt współpracy:

 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.04.2016.

 

I. Zamawiający:

TRANSLATOR KINGA LATARSKA

ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720
Fax: 42 646-21-34
e-mail: info(at)translatorKL.pl

            www.translatorKL.pl

adres strony, pod którym ukazało się ogłoszenie:

 

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 

 


 

 

 

 

 

 

1/ z dn. 29.04.2016, PYTANIE: "Jak należy składać oferty?" Organizator informuje, że oferty można składać na własnych formularzach dołączanych do wiadomości e-mail,  jednak z uwzględnieniem odpowiedzi na wszystkie punkty specyfikacji. Zalecamy skopiowanie punktów specyfikacji do formularza lub wiadomości e-mail i przesłanie odpowiedzi.

2/ z dn. 29.04.2016, PYTANIE: "Gdzie można podejrzeć projekt?" Organizator informuje, że zgodnie informacją zawartą w specyfikacji w punkcie nr 3: zdjęcia grafikii zostały załączone poniżej formularza dot. zapytania z dn. 27.04.2016. Załączony obraz zostanie powiększony, gdy na stronie wybierzemy zdjęcie i naciśniemy prawy kursor myszy. 

3/  z dn. 29.04.2016: Zalecamy korzystanie z przygotowanego formularza ofertowego, zapisanego w pliku .pdf, który został załączony poniżej. Uprzejmie informujemy, że oferty które nie spełniają wszystkich wymogów zawartych w specyfikacji będą odrzucane w toku postepowania:

rollup - formularz zamówienia.pdf

4/ z dn.09.05.2016 - Protokół po zakończeniu postepowania z dn.: 27.04.2016:

protokół roll-up.pdf 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 04.03.2016.

 

I. Zamawiający:

TRANSLATOR KINGA LATARSKA

ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720
Fax: 42 646-21-34
e-mail: info(at)translatorKL.pl

            www.translatorKL.pl

adres strony, pod którym ukazało się ogłoszenie:

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 
 

POWIADOMIENIA:

1/  z dn. 11.03.2016: Pracodawca postanowił wydłużyć termin składania dokumentów do dnia 18.03.2014. do g. 10:30.

2/ z dn. 20.03.2016: Uprzejmie informujemy, że nadesłane aplikacje nie spełniały wymagań przyszłego pracodawcy. W związku z tym, postępowanie rekrutacyjne zostało anulowane.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA WYKONANIE PUBLIKACJI Z DNIA 28.04.2014.

I. Zamawiający:

TRANSLATOR KINGA LATARSKA

ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720
Fax: 42 646-21-34
e-mail: info(at)translatorKL.pl

            www.translatorKL.pl

adres strony, pod którym ukazało się ogłoszenie:

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 

    II.            Postanowienia ogólne:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego - zapytanie o cenę (Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Oferta musi mieć podaną wartość w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT oraz wskazaniem kwoty brutto; w przypadku podania kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez BRE Bank S.A. obowiązującego w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.                                        

 

  III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 4. pozycji książkowych (zwanych dalej Publikacjami) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz dostawą do siedziby Zamawiającego

a. wraz ze wstępną recenzją przekazanych publikacji

b. (z uwzględnieniem urządzeń przemysłowych i technicznych umożliwiających wykonanie   zamówienia): zaprojektowanie oprawy graficznej Publikacji, z wykorzystaniem zdjęć Zleceniodawcy, wykonanie redakcji językowej i technicznej, przeprowadzenie dwukrotnej korekty językowej, łamanie, skład, druk i dostarczenie do Zamawiającego po 5 egzemplarzy każdej z Publikacji, wraz z ich wersjami elektronicznymi po konwersji do formatów epub oraz mobi dla celów dystrybucji na platformach cyfrowych.

c. z uwzględnieniem nadania publikacjom  13.cyfrowych numerów ISBN

IV.            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a. Wykonawca w drodze konsultacji przedstawi Zamawiającemu 3 projekty okładki Publikacji. Po dokonaniu wyboru i ostatecznym zaakceptowaniu projektu jednej okładki dla każdego egzemplarza książki przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi opracowanie graficzne Publikacji. Oprawa graficzna pierwszej Publikacji musi nawiązywać do wizualizacji pozostałych trzech części Publikacji. Wykonawca uwzględni w projektach sugestie i ewentualne uwagii Zamawiającego.

b. Zamawiający zobowiązuje się do:

-udostępnienia Wykonawcy logotypu: firmy TranslatorKL.

-udostępnienia, na życzenie Wykonawcy składane pod adres e-mail Zamawiającego, wszystkich 4., dotychczas stworzonych przez Zamawiającego, Publikacji w plikach *.pdf. Plik nr 1 ma długość 22 419 zzs, plik nr 2: 14 451 zzs, plik nr 3: 69 728 zzs i plik nr 4: 93 310 zzs.

c. Redakcja językowa i techniczna, korekta językowa, łamanie i skład Publikacji:

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie redakcji językowej i redakcji technicznej, oraz dwukrotnej korekty językowej tekstu. Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, dokonaniu redakcji językowej i technicznej, wykonaniu dwukrotnej korekty językowej, po wykonaniu opracowania graficznego, przeprowadzeniu procedury łamania i składu Publikacji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plik produkcyjny.

d. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona ostatecznej akceptacji zawartości pliku produkcyjnego lub zwróci się z prośbą o jego uzupełnienie/poprawienie. Wykonawca przystąpi do druku Publikacji po otrzymaniu pisemnej akceptacji od Zamawiającego (wiadomość e-mail).

e. Publikacja zostanie wydrukowana zgodnie z następującą specyfikacją:

Pliki od 1 do 4:

•      nakład: po 10 egz.;

•      format A4;

•      środek: papier offset 90g;

•      okładka: kreda matowa 250g, folia matowa 1+0;

•      objętość: zgodnie ze specyfikacją: patrz: IVb;

•      oprawa: grzbiet klejony;

•      kolor 4+4;

f.       dostarczenie publikacji.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i wniesienia 40 egzemplarzy Publikacji do siedziby Zamawiającego, pod adres wskazany przez Zamawiającego.

g. Publikacja winna mieć nadany numer ISBN (13-cyfrowy identyfikator), który winienzostać nadrukowany na 4. stronie okładki, przy kodzie kreskowym oraz miejscu na wstawienie ceny detelicznej każdego z egzemplarzy. Zamawiający nie dostarcza kodu ISBN Wykonawcy.

h. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wstępu do Publikacji oraz spisu treści: informacje zostaną dostarczone w pliku *.doc.

V . Zakładany harmonogram czynności podejmowanych przez Wykonawcę:

a.    Przedstawienie spisu treści wraz z opisem zawartości poszczególnych rozdziałów - w ciągu 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

b.    Przedstawienie Zamawiającemu 3 projektów graficznych okładki w ciągu 5 dni roboczych, do dnia 30 czerwca 2014 r., a Wykonawca wybierze 1 projekt (w którym zostaną uwzględnione ewentualne uwagi przez Zamawiającego).

c.    Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pełną oprawę graficzną Publikacji do dnia 18 lipca 2014 r. Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych, dokona akceptacji projektu oprawy graficznej (w którym zostaną uwzględnione ewentualne uwagi przez Zamawiającego).

d.    Pełna treść Publikacji zostanie przekazana Zamawiającemu (w pliku *.doc) do dnia: 17 sierpnia 2014 r.

e.    Zgłoszenie ewentualnych poprawek i uwag przez Zamawiającego nastąpi do dnia: 25 sierpnia 2014 r. W tym samym terminie Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wstępu Publikacji, oraz spisu treści (w pliku *.doc).

f.    Nanoszenie wskazanych przez Zamawiającego poprawek i uwag nastąpi do dnia: 01 września 2014 r.

g.    Przekazanie Zamawiającemu pliku z ostateczną wersją treści Publikacji (w pliku *.doc) nastąpi dodnia :02 września 2014 r.

h.    Korekta, łamanie, skład, druk i dostarczenie 40 egzemplarzy Publikacji winno nastąpić do dnia: 31 października 2014 r.

i.    Do dnia 31 października 2014 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na płycie CD/DVD: projekt graficzny Publikacji i plik z pełną treścią publikacji w formatach: *.PDF, *.epub, *.mobi oraz plikach typu word.

Wskazane terminy mogą ulec zmianie, za uprzednią zgodą obu Stron dokonaną w formie pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że zmianie nie ulega termin zakończenia prac tj. 31 października 2014 r.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do dnia dostarczenia ukończonej i wydrukowanej Publikacji do siedziby Zmawiającego tj. do dnia 31 października 2014 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.      Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:

a.  posiadać doświadczenie w zakresie wydawania publikacji w pełnym procesie produkcyjnym oraz udokumentować wydanie minimum 3 publikacji (objętość: min. 20 stron każda), w ciągu ostatnich pięciu lat.

b.  osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji autora/ki wiodącego/ej i redaktora/ki merytorycznego/ej Publikacji musi mieć udokumentowane doświadczenie:tj. opublikowanych minimum 5 artykułów/tekstów o objętości minimum 15. stron po 1800 zzs każda, w ciągu ostatnich pięciu lat.

2.      Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.      Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.      Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

5.      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które dostarczy Wykonawca. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucony w postępowaniu.

6.      Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

7.      Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej przez Wykonawców.

VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.      Wraz z formularzem oferty (wzór formularza stanowiZałącznik nr 1 do Zapytania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiąceZałącznik nr 2 do Zapytania.

b.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c.  Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

d.  Odręcznie podpisany wykaz co najmniej 3 publikacji wydanych w pełnym procesie produkcyjnym w ciągu pięciu ostatnich lat .

e.  Odręcznie podpisany wykaz co najmniej 5 opublikowanych artykułów/tekstów osoby pełniącej funkcję autora/ki wiodącego/ej i redaktora/ki merytorycznego/ej Publikacji w ciągu ostatnich pięciu lat (wzór wykazu stanowiZałącznik nr 4 do Zapytania).

2.      Forma dokumentów:

a.  Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawiane w formie oryginałów lub zeskanowanych plików poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

b.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

c.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składne wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1.      Kinga Latarska, stanowisko: koordynatorka projektu,

e-mail: info@translatorKL.pl, tel. kom. 503-943-720;

 

X. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Adres siedziby firmy TranslatorKL: 93-323 Łódź, ul. Skupiona 1 lok. 32; adres e-mail: info@translatorKL.pl . Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 16.00.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1.      Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącegoZałącznik nr 1 do Zapytania, czytelnym pismem w języku polskim.

2.      Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

3.      Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać wskazanie zapytania ofertowego, na którego potrzeby zostało udzielone [tj. postępowania o udzielenie zamówienia nr 10/BMSWK/2014 na opracowanie i wykonanie podręcznika pod roboczym tytułem „Wielokulturowa biblioteka" (zwanego dalej Pubiikacją) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz dostawą do siedziby Zamawiającego].Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4.      Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były spięte, strony ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi, a strony zawierające treść parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5.      Pożądane jest ułożenie dokumentów zgodnie z kolejnością podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

6.      Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VI Zapytania.

7.      Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

XIII. Informacje dotyczące rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

1.      Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w związku z czym wszelkie wyliczenia w ofercie muszą być wyrażone w tej walucie.

2.      Zamawiający dopuszcza udzielenie zaliczki w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto za zrealizowanie zamówienia.

XIV. Ocena ofert

1.Zamawiający zastosuje następującekryteria oceny ofert:

a.  całkowita cena brutto za zrealizowanie zamówienia- 70 %;

b.  doświadczenie w zakresie wydawania publikacji w pełnym procesie produkcyjnym - 10%;

c.  doświadczenie osoby pełniącej funkcję autora wiodącego i redaktora merytorycznego Publikacji - 10 %.

d.  recenzja publikacji – 10%

2. Zasady oceny poszczególnych kryteriów:

a.  Kryterium cena: Premiowane będzie najniższa cena. W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza spośród ważnych i nieodrzuconych ofert otrzyma 70 punktów, pozostałe nieodrzucone oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b.  Kryterium doświadczenie w zakresie wydawania publikacji w pełnym procesie:

Premiowane będą oferty, których Wykonawca posiada większe doświadczenie w zakresie wydawania publikacji w pełnym procesie wydawniczym z tematyki objętej przedmiotem zamówienia. Oferta (spośród ważnych i nieodrzuconych ofert), w których Wykonawca wykaże największą liczbę wydanych publikacji otrzyma 15 punktów. Pozostałe nieodrzucone oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do liczby wykazanych publikacji. 

d.  Kryterium doświadczenie osoby pełniącej funkcję autora wiodącego i redaktora merytorycznego publikacji:Premiowane będą oferty, w których osoba pełniąca funkcję autora/ki wiodącego/ej i redaktora/ki merytorycznego/ej publikacji, posiada większą liczbę opublikowanych tekstów/artykułów. Oferta (spośród ważnych i nieodrzuconych ofert), w których Wykonawca wykaże największą liczbę opublikowanych tekstów/artykułów otrzyma 15 punktów. Pozostałe nieodrzucone oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do liczby wykazanych publikacji.

        Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów. 

        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnień (o ile nie naruszy to zasad konkurencyjności) i poprawy oczywistych omyłek pisarskich czy rachunkowych.

        Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, referencji, danych i informacji.

        Oferta, w której Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawierająca nieprawdziwe dane lub dane, których Wykonawca nie poprawił w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, podlega odrzuceniu.

        Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert nie podlegają ocenie i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a.      Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych w stosunku do danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z dn. 22.04.2014 jest firma Translator Kinga Latarska z siedzibą w Łodzi przy ul. Skupiona 1 lok. 32. Dane przetwarzane będą w celach związanych z wyłonieniem Wykonawców, zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dn. 22.04.2014, upublicznieniem wyników postępowania pod adresem stron internetowych Zamawiającego:  www.translatorKL.pl , w celach poinformowania Wykonawców o wynikach postępowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by móc wziąć udział w postępowaniu.

 

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

O wyniku toczącego się postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą elektroniczną Wykonawca, którego ofertę wybrano, zostanie również poinformowany o terminie podpisania umowy (wzór umowy stanowiZałącznik nr 5 do Zapytania).

XVII. Wykaz załączników:

a/ Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty;

b/ Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

c/ Załącznik nr 3 - wzór wykazu publikacji wydanych w pełnym procesie produkcyjnym;

d/ Załącznik nr 4 - wzór wykazu opublikowanych artykułów/tekstów osoby pełniącej funkcję autora/ki wiodącego/ej i redaktora/ki merytorycznego/ej Publikacji;

e/ Załącznik nr 5 - wzór umowy z Wykonawcą;

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty:

OFERTA

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ................................................................     

tel....... ...........................................................................................

NIP: .. ...........................................................................................

REGON: ...........................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniezamówienia z dn. 28.04.2014 na wykonanie, wydanie i dostarczenie 4. opracowań (zwanych dalej Publikacją) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich:

a.  w zakresie merytorycznym: wraz z jej redakcją merytoryczną;

b.  w zakresie technicznym (z uwzględnieniem urządzeń przemysłowych i technicznych umożliwiających wykonanie zamówienia): zaprojektowanie oprawy graficznej Publikacji, z wykorzystaniem zdjęć firmy TranslatorLK, przeprowadzenie dwukrotnej korekty językowej, łamanie, skład, druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 40 egzemplarzy Publikacji, wraz z jej wersją elektroniczną;

oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami oraz gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania za łączną cenę brutto:

.........................................................  zł brutto

/słownie............................................................................................................................... /

Osoba wskazana przez Zamawiającego do pełnienia funkcji autora/ki wiodącego/ej i redaktora/ki merytorycznego/ej Publikacji:

e-mail.................................. tel...........................................

Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:

e-mail.......................... tel.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1).................................................

2)..................................................

 

 

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

 

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniezamówienia z dn. 28.04.2014 na wykonanie, wydanie i dostarczenie 4. opracowań (zwanych dalej Publikacją) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich:

a.    w zakresie merytorycznym: wraz z j redakcją merytoryczną Publikacji;

b.  w zakresie technicznym (z uwzględnieniem urządzeń przemysłowych i technicznych umożliwiających wykonanie zamówienia): zaprojektowanie oprawy graficznej Publikacji, z wykorzystaniem zdjęć firmy TranslatorLK, przeprowadzenie dwukrotnej korekty językowej, łamanie, skład, druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 40 egzemplarzy Publikacji, wraz z jej wersją elektroniczną;

 

oświadczam, że:

a.    posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b.    zapewnię wykonanie Publikacji w zakresie merytorycznym i technicznym zgodnie z zamówieniem;

c.    znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d.    nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

e.    akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania.

 

(miejscowość, data)                    (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Załącznik nr 3 - wzór wykazu publikacji wydanych w pełnym procesie produkcyjnym:

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniezamówienia z dn. 28.04.2014 na wykonanie, wydanie i dostarczenie 4. opracowań (zwanych dalej Publikacją) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oświadczam, że: ........................................................................................      (nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy) należycie wydał/wydała w pełnym procesie wydawniczym następujące publikacje w ciągu ostatnich pięciu lat (tj. od 28.03.2009 r.)

[w razie potrzeby prosimy powielać wiersze tabeli]:

 

Lp.

Tytuł z określeniem tematu, którego dotyczy publikacja *

Nazwa zleceniodawcy

Data wydania

publikacji (miesiąc-rok)

Liczba stron publikacji

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego podanych powyżej danych. Na życzenie Zamawiającego udostępnię mu wymienione w wykazie artykuły/teksty.

 

 

Załącznik nr 4 - wzór wykazu publikacji wydanych w pełnym procesie produkcyjnym:

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniezamówienia z dn. 28.04.2014 na wykonanie, wydanie i dostarczenie 4. opracowań (zwanych dalej Publikacją) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich:

a.    w zakresie merytorycznym: wraz z jej redakcją merytoryczną;

b.  w zakresie technicznym (z uwzględnieniem urządzeń przemysłowych i technicznych umożliwiających wykonanie zamówienia): zaprojektowanie oprawy graficznej Publikacji, z wykorzystaniem zdjęć firmy TranslatorLK, przeprowadzenie dwukrotnej korekty językowej, łamanie, skład, druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 40 egzemplarzy Publikacji, wraz z jej wersją elektroniczną;

 

oświadczam, że: ........................................................................................  (nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy) należycie wydała/wydał w pełnym procesie wydawniczym następujące publikacje w ciągu ostatnich pięciu lat (tj. od 28.03.2009 r.)

[w razie potrzeby prosimy powielać wiersze tabeli]:

 

Lp.

Tytuł artykułu/tekstu

Tematyka artykułu/tekstu

Data publikacji tekstu

Źródło, w którym artykuł/tekst został opublikowany

Zleceniodawa

Liczba stron

(1 strona = 1800 zzs)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego podanych powyżej danych. Na życzenie Zamawiającego udostępnię mu wymienione w wykazie artykuły/teksty.


 

 

(miejscowość, data)                    (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Załącznik nr 5 - wzór umowy z Wykonawcą:

UMOWA o Dzieło NR       

(wzór)

W dniu.............. roku, w Łodzi pomiędzy:

firmą Translator Kinga Latarskaz siedzibą pod adresem: ul. Skupiona 1 lok. 32, 93-323 Łódź, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 982-014-89-47, zwaną dalej w treści umowy„Zamawiającym", reprezentowaną przez Kingę Latarską - Właściciela a

zwanym dalej w treści umowy„Wykonawcą",

została zawarta umowa o dzieło, zwana dalej „Umową", o treści następującej:

§ 1

1.      Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dn. 28.04.2014. 

§2

1.      Przedmiotem umowy jestopracowanie i wykonanie 4. opracowań (zwanych dalej Publikacją) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz dostawą do siedziby Zamawiającego:

a.  w zakresie merytorycznym: z uwzględnieniem korekty merytorycznej;

b.  w zakresie technicznym (z uwzględnieniem urządzeń przemysłowych i technicznych umożliwiających wykonanie zamówienia): zaprojektowanie oprawy graficznej Publikacji, z uwzględnieniem fotografii Zamawiającego, wykonanie redakcji językowej i technicznej, przeprowadzenie dwukrotnej korekty językowej, łamanie, skład, druk i dostarczenie do Zamawiającego 40 egzemplarzy Publikacji, wraz z jej wersją elektroniczną.

2.      Publikacja zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz ewentualnymi wyjaśnieniami do Zapytania, a także zgodnie z Ofertą i ewentualnymi wyjaśnieniami do niej złożonymi przez Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego wraz z wyjaśnieniami stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, natomiast kopia Oferty wraz z wyjaśnieniami do niej stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

3.      W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa treść Zapytania Ofertowego.

4. Wykonawca dostarczy Publikację do siedziby Zamawiającego.

§ 3

2.    Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie objętym Przedmiotem Umowy oraz, że posiada odpowiednią wiedzę, siłę roboczą i zaplecze techniczne konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy.

3.    Wykonawca oświadcza, iż ma wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać go ze szczególną starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych Umową, a także zasad etyki zawodowej.

4.    Wykonawca oświadcza, że ma odpowiednio przeszkoloną siłę roboczą i zaplecze techniczne, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż Publikacja jak i poszczególne jej komponenty mają charakter twórczy i stanowią Utwór w rozumieniu przepisu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.    Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych do Publikacji, prawa te będą przysługiwały Wykonawcy, w całości i bez ograniczeń, nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich lub majątkowych praw autorskich, praw patentowych lub dóbr osobistych (ochrona wizerunku).

6.    Wykonawca przy wykonywaniu Umowy będzie kierować się wskazówkami Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych.

7.    Pan/i................ będący/a autorem/ką wiodącym/ą i redaktorem/ką merytorycznym/ną Publikacji,

będzie osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania i dostarczenia całej Publikacji, o której mowa w par. 2 ust. 1 oraz za prowadzenie z Zamawiającym ustaleń roboczych dotyczących wykonania Publikacji, także w przypadku sytuacji spornych.

8.    Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy w zakresie merytorycznym osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Za powierzone podwykonawcy czynności Wykonawca odpowiada jak za własne. W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności, wykazując iż dołożył należytej staranności przy wyborze podmiotu, któremu powierzył określone czynności, lub, że podmiot ten zawodowo trudni się realizacją zadań powierzonych mu przez Wykonawcę.

§ 4

1.    Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje do wykonania przedmiotu Umowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

2.    Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu Umowy użyje własnych materiałów i posłuży się własnymi narzędziami.

3.     Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem Umowy.

§ 5

1. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą

przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy.                                               

3.    Wykonawca na żądanie Zamawiającego w każdym czasie udzieli mu informacji o stanie prac nad Publikacją.

§ 6

            1. Wykonawca przystąpi do wykonania Publikacji w dniu..................

            2. Wykonawca ukończy i dostarczy, stosownie do § 7 ust. 1, Publikację do dnia 31 października 2014 roku.

§ 7

            1. Wykonawca, na swój koszt, dostarczy Publikację do siedziby Zamawiającego w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej na adres email wskazany w treści § 12 ust. 1.

            2. Przed odebraniem Publikacji Zamawiający zbada ją w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia.

            3. Jeżeli Publikacja nie będzie odpowiadała zamówieniu, Zamawiający przed jej odebraniem, zachowując prawo do żądania kar za zwłokę i odszkodowania, będzie mógł żądać uzupełnienia lub poprawienia, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, dodatkowy termin nie krótszy niż 5 dni roboczych. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Publikacji w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia.

            4. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 2 lub ust. 3 Zamawiający nie zażąda uzupełnienia lub poprawienia Publikacji uważa się, że Zamawiający odebrał ją bez zastrzeżeń.

            5. Jeżeli wady Publikacji zostaną stwierdzone w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

            6. W przypadku określonym w ust. 5 Wykonawca jest zobowiązany odebrać dostarczone Publikacje na własny koszt w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wad i w tym terminie dostarczyć Zamawiającemu Publikacje wolne od wad i spełniające wymogi określone w Opisie przedmiotu zamówienia bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

§ 8

1. Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w treści § 9 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do utworu opisanego w § 2 (Publikacji), w tym do wykonywania zależnego prawa autorskiego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności:

            a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - tworzenie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworu przy pomocy dowolnych technik, w tym drukowania, reprografii, zapisu magnetycznego, technik cyfrowych, na dowolnych nośnikach w tym w szczególności płytach CD, DVD, wprowadzanie do pamięci komputera,

            b. w zakresie obrotu oryginałem utworu lub jego egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

            c. publiczne wykonanie, wystawienie, odtwarzanie, udostępnianie w Internecie lub innych sieciach informatycznych, wyświetlanie, nadawanie oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby dowolna osoba w wybranym miejscu i czasie mogła mieć do niego dostęp,

d. dokonywanie skrótów i zmian w utworze, przeróbek utworu i jego części,

            e. łączenie utworu albo jego części z innymi utworami

            2. Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą odbioru przez Zmawiającego Publikacji zarówno na nośniku danych, w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. -----

            3. Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia Publikacji. Nierozpowszechnienie Publikacji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie powoduje utraty praw, o których mowa wyżej, na rzecz Wykonawcy.

            4. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z realizacją Umowy.

            5. Wynagrodzenie, obejmuje również koszt przeniesienia własności nośnika na którym Publikację zapisano.

            6. Wykonawca zapewnia, że żaden z twórców ani współtwórców Publikacji nie będzie wykonywał osobistych praw majątkowych wynikających z autorstwa Publikacji.

            7. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania Publikacji, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

            8. Wykonawca oświadcza, że przed przejściem praw autorskich na Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z wszelkich utworów powstałych w toku realizacji Umowy, a udostępnionych mu przez Wykonawcę.

§ 9

            1. Z tytułu całościowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.......... (słownie:.............. złotych brutto).

            2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności koszty działań wymienionych w §2 niniejszej Umowy, opisane dokładnie w zapytaniu ofertowym.

            3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru Publikacji podpisany przez obie Strony bez uwag.

§ 10

1.    Wykonawca zgadza się i zobowiązuje się zachować w tajemnicy i bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie przekazywać i nie ujawniać żadnej osobie trzeciej ani nie wykorzystywać do innych celów, niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, informacji organizacyjnych, technicznych i finansowych dotyczących Zamawiającego i jego kontrahentów, w tym ich tajemnic handlowych, przemysłowych, tajemnic przedsiębiorstw, treści prowadzonych rozmów i dokonanych uzgodnień, niezależnie od tego czy zostały one udostępnione Wykonawcy na piśmie, ustnie, w formie elektronicznej, za pośrednictwem innych nośników czy też w inny sposób i niezależnie od tego czy były one faktycznie oznaczone jako „poufne", „zastrzeżone", „tajne" czy w inny sposób, czy też nie były w ogóle w żaden sposób oznaczone.

2.            Wykonawca, na żądanie podmiotów kontrolujących Zamawiającego zobowiązany jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej Umowy.

3.            Powyższe postanowienia nie uchybiają obowiązkowi dostarczania przez Wykonawcę wymaganych obowiązującym prawem informacji względem uprawnionych organów państwowych, podatkowych, sądowych i administracyjnych.

4.            Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w projekcie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu go do udziału w projekcie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).

§ 11

          1. W razie opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

          Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu w terminie Publikacji zgodnie z zamówieniem, Zamawiający zachowując prawo do odstąpienia od Umowy może żądać kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

          Zamawiający może żądać karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przypadku nieusunięcia wad w terminie wskazanym w § 7 ust. 3 oraz ust. 6.

          Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, które nie leżą po stronie Zamawiającego.

          Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość zastrzeżonej kary, może on dochodzić pozostałej części odszkodowania.

          Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego.

          Zamawiający poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od Umowy, zachowując prawo do żądania odszkodowania, jeżeli Wykonawca:

a)              nie poprawił lub nie uzupełnił Publikacji w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który zagroził, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu będzie mógł od Umowy odstąpić,

b)              naruszył przy wykonywaniu przedmiotu Umowy prawa osób trzecich ten sposób, że za naruszenie to odpowiada lub współodpowiada Zamawiający.

2.Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 12

1.      Wszelka korespondencja o charakterze roboczym (do których nie należą oświadczenia woli wywołujące skutki prawne), wymieniana pomiędzy Stronami w toku wykonywania Umowy, będzie dostarczana pocztą elektroniczną do niżej wymienionych osób, pod adresy:

Zamawiającego:

Kinga Latarska - koordynatorka projektu

e-mail: info@translatorKL.pl, tel. kom. 503 943 720

Wykonawcy:

3.              Osoby wskazane przez Zamawiającego w ust. 1 są odpowiedzialne za bieżącą komunikację i współpracę z Wykonawcą, w tym upoważnione do składania w jego imieniu samodzielnie oświadczeń w zakresie wymaganym dla wykonania Umowy, w tym do żądania uzupełnienia lub poprawienia Publikacji, z wyłączeniem oświadczeń woli wywołujących skutki prawne.

4.              Oświadczenia woli wywołujące skutki prawne Strony mają obowiązek sobie doręczać pod adresy wskazane na wstępie Umowy osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską - za potwierdzeniem odbioru.

§ 13

1.      Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i powierza Wykonawcy na czas trwania niniejszej Umowy przetwarzanie danych osobowych.

2.      Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w § 2.

3.      Wykonawca może przetwarzać tylko te dane osobowe, które będą niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w § 2, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy.

4.      Zmiana zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy.

5.      Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.      Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.

7.      Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Wykonawca nadał upoważnienia, o których mowa w art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wykonawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Wykonawcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

8.      Wykonawca odpowiada za szkody rzeczywiste jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób

trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, ---

o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisów wskazanych w kodeksie cywilnym.

9.      Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych. Na każde życzenie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych.

§ 14

1.      Prawem i językiem właściwym jest prawo i język polski.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, a przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.      Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a.  gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego,

b.  gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

c.  w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na finansowanie zamówienia,

d.  w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy.

4.      Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony będą rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku takiego rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu - spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5.      Umowa obejmuje wszystkie porozumienia i dotychczasowe uzgodnienia pomiędzy Stronami.

6.      Żadne zmiany i uzupełnienia Umowy nie mają mocy, jeśli nie zostaną dokonane na piśmie i nie będą podpisane przez obie Strony.

7.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda Strona otrzymuje po jednym egzemplarzu Umowy.

Wykaz załączników:

1.    Zapytanie ofertowe z dn........

2.    Oferta Wykonawcy z dn......

Zamawiający:                                                                                    Wykonawca:

 

SWIZ DO POBRANIA Z 28.04.2014: PRZETARG na zasadzie zapytania ofertowego Publikacja.pdf

Publikacje do pobrania i oceny znajdują się w Pobieralni pod następującymi nazwami:

1/ TranslatorKL.pl - Szkic założeń programowychKL.pdf

2/ Jak zostać tłumaczem.pdf

3/ Co Cię czeka, gdy zostaniesz tłumaczem.pdf

4/ Przetargi – błogosławieństwo czy przekleństwo dla współczesnych tłumaczy.pdf

 

POWIADOMIENIA:

1/  z dn. 06.05.2014: Zleceniodawca postanowił wydłużyć termin składania dokumentów do dnia 13.05.2014.

2/ z dn. 15.05.2014 - Zleceniodawca postanowił anulować zapytanie ofertowe.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ PRZEKŁADU Z J. POLSKIEGO NA J. FRANCUSKI Z DNIA 13.03.2014
 

Uprzejmie informujemy, że przetarg na wykonawcę przekładu został zakończony w dniu 14.03.2014 o godzinie 10.30. Przekład a jednocześnie możliwość dalszej współpracy z biurem tłumaczeń TranslatorKL uzyskał tłumacz, który spełnił następujące warunki:

1. przedstawił kopię dyplomu ukończenia filologii romańskiej - j. francuski

2. okazał dukument potwierdzający ukończenie szkoły dla tłumaczy oraz

3. dokumenty poświadczające doświadczenie przy przekładach związanych z instrukcjami obsługii a dodatkowo

4. świadectwo ukończenia podyplomowych studiów typu MBA przeprowadzanych w j. francuskim, co było niewątpliwym atutem przy podjęciu decyzji co do wyboru Wykonawcy przekładu.

Wszystkim zainteresowanym  możliwością podjęcia współpracy z biurem TranslatorKL z tego lub innych języków odwiedzającym nasze strony i spełniającym warunki zawarte w powyższym ogłoszeniu zalecamy wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z nadaniem kopii wymienionych powyżej dokumentów i przesłanie kompletu cyfrowych plików pod  adres e-mail biura TranslatorKL . Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia składane w innej niż zalecana formie nie są rozpatrywane - pracownicy Biura TranslatorKL.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ TEKSTU, GRAFIKI I ANIMACJI WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU Z DNIA 24.02.2014. 

              Zamawiający:


TRANSLATOR KINGA LATARSKA
ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720
Fax: 42 646-21-34
e-mail: info(at)translatorKL.pl

www.translatorKL.pl

adres strony, pod którym ukazało się ogłoszenie:

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 

              Postanowienia ogólne:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego - zapytanie o cenę (Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Oferta musi mieć podaną wartość w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT oraz wskazaniem kwoty brutto; w przypadku podania kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez BRE Bank S.A. obowiązującego w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiot zamówienia: Zakup i montaż elektronicznego wyświetlacza tekstu, grafiki i animacji w siedzibie firmy TranslatorKL.


System winien charakteryzować się:

 

1. wysoką rozdzielczością, która pozwali na wyświetlanie różnych czcionek,  wszelkich grafik i animacji np. znaku graficznego (logo), wysokość liter winna być z przedziału 20-21 do 31 cm;


2. łatwością obsługi, która umożliwi stworzenie efektownej reklamy z użyciem własnych plików w wielu formatach np.:  .jpg, .tif, typu word  (z użyciem np. programu LPD);   

 

3. licznymi efektami przejść między slajdami takimi jak np.:  eksplozja, implozja, lawa, rotacja, inwersja, mruganie, zoom, soczewka itp., które przyciągną uwagę odbiorców;

 

4. portem na karty pamięci typu SD; karty powinny mieć pojemnośćdo 4GB, co umożliwi zapisanie i przechowanie odpowiedniej liczby stron efektownych reklam wykorzystywanych przez Zleceniodawcę;

 

5. możliwością aktualizacji danych poprzez sieć WLAN (Wi-Fi) - aktualizacja powinna być możliwa w sposób bezprzewodowy;

 

6. wbudowanymi modułami: temperatury, godziny, daty, czy kalendarza z możliwością wyświetlania aktualnych imienin;

 

7. wbudowaną funkcją  automatycznego przyciemniania po zmroku lub posiadać funkcję umożliwiającą wyświetlanie czytelnego tekstu po zmroku;

 

8. wbudowaną funkcją regulacji kontrastu w zależności od oświetlenia zewnętrznego; 

 

9. wbudowaną funkcją  automatycznego włączania/wyłączaniao ustalonych godzinach; 

 

10. urządzeniem dodatkowym takim jak pilot, który pozwoli przełączać zapisane prezentacje a także ustawiać parametry i sposób działania przedstawionych wyżej funkcji;

11. tym, że jest urządzeniem energooszczędnym, co umożliwi redukcję kosztów Zleceniodawcy;

12. tym, że jest odporny na warunki atmosferyczne, zwłaszcza te panujące zimą - urządzenie do montażu zewnętrznego, przeprowadzonego do płyty betonowej grubości 2 cm, wysokości 150 cm i szerokości 1500 cm. Urządzenie mocowane będzie prostopadle do wspomnianej ściany. Montaż winien być trwały i zabezpieczać urządzenie przed zerwaniem podczas np. porywistych wiatrów;

 

13. tym, że ma jeden kolor diod np. czerwone.

 

Oferent musi przewidzieć:

 

 1. kompleksowe wykonanie prac zgodnie z powyższym opisem oraz prac towarzyszących - niezbędnych właściwemu wykonaniu zlecenia;
 2. zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji usługi;
 3. zaopatrzenie w niezbędny sprzęt konieczny do wykonania prac;
 4. sprzątanie na bieżąco i sprzątanie generalne po zakończeniu wszelkich prac wykonawczych;
 5. wywóz nieczystości związanych z realizacją zadania;
 6. użycie lub zakup jakichkolwiek materiałów musi być uprzednio ustalone z Zamawiającym.

Wszelkie niezbędne materiały, projekty i wymagane prawem uzgodnienia zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
Zamawiający umożliwia wejście do obiektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, podanym w postępowaniu przetargowym.

Termin zamówienia:


Zamówieni może być zrealizowane w dowolnym terminie od 15.03.2014 do 31.03.2014 roku. Płatność za wykonane zamówienie zostanie dokonana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, ale po podpisaniu protokołu odbioru, chyba że umowa będzie stanowiła inaczej. Protokół odbioru ww. systemu zostanie podpisany po prawidłowym wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę.
Zleceniodawca wyznacza nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zamówienia na dzień 31.03.2014 roku.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie,  drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

3.    Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Kinga Latarska

TranslatorKL

ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720

info[AT]translatorKL.pl,

www.translatorKL.pl

opis istotnych warunków zamówienia znajduje się pod tym adresem:

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246


Opis sposobu przygotowania ofert:


Oferta powinna:

4.    zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście;

5.    zawierać pełne dane (nazwę, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, REGON) Oferenta;

6.    zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT oraz kwoty brutto za urządzenie oraz montaż a  w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez BRE Bank S.A., obowiązującego w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia);

7.    odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków ogłoszenia;

8.    zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi i firmowymi;

9.    posiadać termin ważności/gwarancji na przedmiot zamówienia oraz montaż, nie mniejszy niż 4 lata;

10.  zawierać terminy oraz całkowite koszty* obowiązkowych przeglądów technicznych w trakcie trwania okresu gwarancji przedmiotu zamówienia;

* Koszta te zostaną doliczone do ceny oferty przy porównywaniu ofert od Oferentów.

11.  zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zamówienia / towar spełnia wymogi jakościowe, jest prawidłowo, trwale i czytelnie oznakowany zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa polskiego oraz wymaganiami prawnymi Wspólnoty Europejskiej. Na tę okoliczność Oferent przedstawi Zamawiającemu wymagane prawem dokumenty w języku polskim. W przypadku, gdy produkt nie spełnienia wymogów przepisanych obowiązującym prawem, Oferent przyjmuje wszelkie skutki stwierdzonych uchybień;

12.  zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zamówienia jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania;

13.  zawierać oświadczenie Oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 

                Miejsce i termin składania ofert:

 

1.    ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.03.2014 roku do godziny 10.00 w siedzibie firmy TRANSLATOR KINGA LATARSKA, ul. Skupiona 1 lok. 32, 93-323 Łódź osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku usług pocztowych liczy się data stempla pocztowego;

2.    kopertę lub opakowanie, w którym znajduję się oferta należy oznaczyć następująco:

TRANSLATOR KINGA LATARSKA,
ul. Skupiona 1 lok. 32,
93-323 Łódź.

OFERTA NA ZAKUP I MONTAŻ ELEKTRONICZNEGO WYŚWIETLACZA TEKSTU, GRAFIKI I ANIMACJI W SIEDZIBIE FIRMY TRANSLATORKL.

3.    oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

4.    Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, prosić Zleceniodawcę o ewentualne wyjaśnienia treści zmieszczonego ogłoszenia, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego;

5.    w toku prowadzonego postępowania Zamawiający może pisemnie prosić Oferentów o wyjaśnienia co do treści złożonych ofert.

 

                Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania:


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

-cena (suma cen: urządzenia i montażu);

-gwarancja;

-pozytywne referencje;

KRYTERIUM NR 1:

Cena

WAGA KRYTERIUM NR 1:

80% tj.:

40% cena urządzenia i

40% cena montażu

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie
proporcjonalnie do ceny oferty

KRYTERIUM NR 2:

Gwarancja

minimum 4 lata lub więcej

WAGA KRYTERIUM NR 2:

10%

minimum 4 lata gwarancji lub dłuższy okres = 10%

brak gwarancji na minimum 4 lat lub dłuższy okres = 0%

KRYTERIUM NR 3:

Pozytywne referencje 

lub rekomendacje

WAGA KRYTERIUM NR 3:

10%

każda pozytywna referencja/rekomendacja + 2,5%

* rozpatrywane będą maksymalnie 4 referencje/rekomendacje;
** w przypadku listy referencji prosimy o podanie pełnych danych kontaktowych celem sprawdzenia referencji/rekomendacji przez Zamawiającego.

 

 

                Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty. Informacja zostanie sporządzona pisemnie i dostarczona drogą elektroniczną i/lub zostanie opublikowana pod adresem stron internetowych Zamawiającego: www.translatorKL.pl, w zakładce Serwis Ogłoszeniowy i podzakładce Przetargi:

 

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

2.    Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza i spełniała wymagane kryteria w 90% uchyli się od zawarcia umowy np. narzucając Zleceniodawcy warunki niezgodne z treścią przedstawionego ogłoszenia po zakończeniu postępowania a przed podpisaniem Umowy, to zostanie ogłoszone nowe postępowanie, bez uszczerbku dla prawa Zamawiającego do zaproponowania współpracy na warunkach określonych w przedmiotowym ogłoszeniu kolejnemu Oferentowi z najwyższą liczbą punktów procentowych lub prawa do anulowania postępowania;

3.    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w ogłoszeniu jednak liczba otrzymanych punktów procentowych winna być nie mniejsza niż 90%.

4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu, a także prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz w przypadku gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
O zaistnieniu któregokolwiek z powyższych faktów Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.

5.    Jeżeli Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, nie wykona zamówienia w terminie zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wartości całego zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeśli opóźnienie będzie większe niż 7 dni, wtedy Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisanej umowy, bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

Składając wyrazy podziękowania za przesyłane oferty na realizację przedmiotowego zamówienia i poświęcony czas,
z wyrazami szacunku,
Kinga Latarska - tłumacz z uprawnieniami zawodowymi do przekładów pisemnych i ustnych z dwóch języków obcych (j. ang., j. niem.),właściciel biura:

TRANSLATORKL - BIURO TŁUMACZY DYPLOMOWANYCH I
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH.
(Tłumaczymy i uczymy)
tel. 503 943 720
ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź,
filia: 98-235 Błaszki, Lubanów 28,
woj. łódzkie, Polska,
e-mail: info@translatorkl.pl
www.translatorkl.pl

TRANSLATORKL - CHARTERED TRANSLATORS' BUREAU AND
INTERNATIONAL CENTRE FOR FOREIGN LANGUAGE STUDY.
(We teach, translate & interpret)
mobile: 48 503 943 720
office: 1 Skupiona Street apt. 32,
93-323 Łódź,
affiliate: 98-235 Błaszki, Lubanów 28,
Łódź voivodeship, Poland.
e-mail: info@translatorkl.pl
www.translatorkl.pl

 

Odpowiedzi na zapytania Oferentów:

1. Prośba: "Poproszę o podanie wymiarów tego wyświetlacza. "

Odpowiedź pracowników TranslatorKL:


 

Administrator stron TranslatorKL.pl

 

PROTOKÓŁ Z PROCEDURY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "NA ZAKUP I MONTAŻ ELEKTRONICZNEGO WYŚWIETLACZA TEKSTU, GRAFIKI I ANIMACJI W SIEDZIBIE FIRMY TRANSLATORKL"

LICZBA OFERENTÓW: 5

LICZBA OFERT SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA: 0

LICZBA OFERT ODRZUCONYCH: 5

Firma nr 1NEOREKLAMA - oferta została odrzucona z powodu braków formalnych:

1. " Zamówieni może być zrealizowane w dowolnym terminie od 15.03.2014 do
31.03.2014 roku. Płatność za wykonane zamówienie zostanie dokonana na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, ale po podpisaniu protokołu odbioru,
chyba że umowa będzie stanowiła inaczej. Protokół odbioru ww. systemu zostanie
podpisany po prawidłowym wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę." - uzasadnienie: Zamawiający nie
przewiduje w umowie innego zapisu.

2. Brak: "Oferta winna  zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do
występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub
opatrzony pieczęciami imiennymi i firmowymi;

3. Brak:

" oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zamówienia / towar
spełnia wymogi jakościowe, jest prawidłowo, trwale i czytelnie oznakowany
zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa polskiego oraz wymaganiami
prawnymi Wspólnoty Europejskiej. Na tę okoliczność Oferent przedstawi
Zamawiającemu wymagane prawem dokumenty w języku polskim. W przypadku, gdy
produkt nie spełnienia wymogów przepisanych obowiązującym prawem, Oferent
przyjmuje wszelkie skutki stwierdzonych uchybień;

" oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zamówienia jest
nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania;"

" oświadczenie Oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej w
przedmiocie zamówienia działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;"

powinna "zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT
oraz kwoty brutto za urządzenie oraz montaż a  w przypadku podania kwot w
walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu
sprzedaży waluty obcej przez BRE Bank S.A., obowiązującego w dniu sporządzenia
niniejszego ogłoszenia);" - uzasadnienie Oferent podał jedynie kilka wariantów cen przy uzupełnianych
informacjach, i to też nieprecyzyjnych - Oferent uchylił się od podania konkretnej wartości zamówienia, czyli
przy przedstawionych założeniach lub ofercie zbliżonej do naszych wymagań jako wartości
pełnej kwoty za całość usługii;

Firma nr 2 - GilBT - oferta odrzucona z pododu braków formalnych w ofercie oraz informacji nieodpowiadających specyfikacji Zamawiającego: "Wyświetlacze przystosowane do samodzielnego montażu", a także z powodu niskiej wiarygodności w oczach Zamawiającego spowodowanej faktem, że Oferent poinformował Zamawiającego w korespondencji e-mail: "Nasza [firma] nie specjalizuje się w montażu". Tymczasem w instrukcji sprzętu należącego do tegoż producenta czytamy: "Jeżeli montażu nie wykonuje osoba upoważniona przez firmę GilBT. Firma nie ponosi  odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji. "

Firma nr 3 - Pmbled Telebim - Oferent zrezygnował z udziału z powodów technicznych, czyli braku umiejętności odnajdywania podlinkowanych stron w Internecie.

Firma nr 4 - P.P.H. ELTIN S.C. - Oferent zrezygnował z udziału  w możliwości pozyskania zamówienia, którego średnia wartość wynikająca z niepełnych ofert wynosi między 5 a 6 tys netto z powodu: " Zbyt dużej biurokracji"

Firma nr 5 - Mazowiecka - oferta odrzucona z powodu braków formalnych - oferta nie odpowiadała specyfikacji Zamawiającego: oferta przedstawiała możliwości wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Oferenta, natomiast specyfikacja wyraźnie wskazywała cechy, które powinien mieć produkt najbardziej zbliżony do potrzeb Oferenta np. jeden kolor diod. Zamawiający oczekiwał kosztorysu przygotowanego pod konretne potrzeby a w związku z tym, że w ofercie zawarte zostały dodatkowe i nie wymagane przez Zamawiającego informacje, to oferta została odrzucona.

DECYZJA: Zamawiający postanowił ponowić zapytanie. W najbliższym czasie zostanie ponownie przygotowana specyfikacja a zapytanie zostanie skierowane do większej liczby uczestników rynku. - z wyrazami szacunku - administratorzy stron Translator KL.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA ZAKUP, WYDRUK I DOSTAWĘ ULOTEK Z DNIA 19.08.2013. Dodatkowo, ogłoszenie zostało skierowane bezpośrednio do 12. Wykonawców materiałów reklamowych z terenu woj. łódzkiego.

Zamawiający:


TRANSLATOR KINGA LATARSKA
ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720
Fax: 42 646-21-34
e-mail: info(at)translatorKL.pl

www.translatorKL.pl

adres strony, pod którym ukazało się ogłoszenie:

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 

            Postanowienia ogólne:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego - zapytanie o cenę (Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Oferta musi mieć podaną wartość w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez BRE Bank S.A. obowiązującego w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiot zamówienia: Zakup, wydruk i dostawa dwustronnych ulotek reklamowych typu zakładka dla firmy TranslatorKL.pl w liczbie 5000 lub 10 000 tys szt.


Wymagania:

Zwracamy się z prośbą o wycenę wydruku ulotek dwustronnych, kolorowych typu zakładka wykonanych techniką laserową na
papierze białym kredowym, średnio sztywnym do 350g, - projekt załączony został do niniejszego zapytania w postaci
plików .pdf. Proszę o wycenę dla 5 tys i 10 tys szt. (brutto i netto). Termin
realizacji dostawy wykonanego produktu do 02.09.2013. Proszę o podanie informacji dot. grubości
proponowanego papieru. Zakładka powinna mieć nie więcej niż 4,5, max. do 5 cm
o szerokości -  na długość A4 (5 szt. na str. A4)

Odpowiedzi prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do 23.08.2013,

 

Oferent musi przewidzieć:

kompleksowe wykonanie prac zgodnie z powyższym opisem oraz prac towarzyszących - niezbędnych właściwemu wykonaniu zlecenia do dnia 2.09.2013;

Termin zamówienia:


2.09.2013

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej formie: drogą elektroniczną

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Kinga Latarska

TranslatorKL

ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720

info[AT]translatorKL.pl,

www.translatorKL.pl

opis istotnych warunków zamówienia znajduje się pod tym adresem:

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 

Opis sposobu przygotowania ofert:


Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: elektronicznej
 2. Zawierać pełne dane (nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.
 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez BRE Bank S.A. obowiązującego w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia).
 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków ogłoszenia. 
 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi i firmowymi.
 6. Posiadać termin ważności/gwarancji na przedmiot zamówienia.
 7. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zamówienia / towar spełnia wymogi jakościowe, jest prawidłowo, trwale i czytelnie oznakowany zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa polskiego oraz wymaganiami prawnymi Wspólnoty Europejskiej. Na tę okoliczność Oferent przedstawi Zamawiającemu wymagane prawem dokumenty w języku polskim. W przypadku nie spełnienia wymogów przepisanych obowiązującym prawem, Oferent przyjmuje wszelkie skutki stwierdzonych uchybień.
 8. Oferent oświadcza, że sprzedawany przez niego przedmiot zamówienia jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.
 9. Oferent oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

     Miejsce i termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2013 roku do godziny 16.00 w siedzibie firmy TRANSLATOR KINGA LATARSKA, ul. Skupiona 1 lok. 32, 93-323 Łódź wyłącznie drogą elektroniczną
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego;
 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień co do treści złożonych ofert.

 

      Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania:


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

-cena

-gwarancja

-pozytywne referencje

KRYTERIUM NR 1:

Cena

WAGA KRYTERIUM NR 1:

60%

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie
proporcjonalnie do ceny oferty

KRYTERIUM NR 2:

Gwarancja*
 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30%

udzielenie gwarancji wraz z terminem = 30%

brak gwarancji = 0%

KRYTERIUM NR 3:

Pozytywne referencje 

lub rekomendacje

WAGA KRYTERIUM NR 3:

10%

każda pozytywna referencja/rekomendacja + 2,5%

* rozpatrywane będą maksymalnie 4 referencje/rekomendacje;
** w przypadku listy referencji prosimy o podanie pełnych danych kontaktowych dla sprawdzenia referencji/rekomendacji przez Zamawiającego

 

 

           Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty.
 2. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie ogłoszone nowe postępowanie.
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w ogłoszeniu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu, a także prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz w przypadku gdy:
  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia;
  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  O zaistnieniu takiego faktu Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.
 5. Jeżeli Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, nie wykona zamówienia w terminie zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wartości całego zlecenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeśli opóźnienie będzie większe niż 20 dni, wtedy Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisanej umowy, bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

dziękując za wzięcie udziału w przetargu i poświęcony czas,
z wyrazami szacunku,
Kinga Latarska - tłumacz z uprawnieniami zawodowymi do przekładów pisemnych i ustnych z dwóch języków obcych (j. ang., j. niem.), właściciel biura:

TRANSLATORKL - BIURO TŁUMACZY DYPLOMOWANYCH I
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH.
(Tłumaczymy i uczymy)
tel. 503 943 720
fax: +4842 646 21 34
ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź,
filia: 98-235 Błaszki, Lubanów 28,
woj. łódzkie, Polska,
e-mail: info[at]translatorkl.pl
www.translatorkl.pl

TRANSLATORKL - CHARTERED TRANSLATORS' BUREAU AND
INTERNATIONAL CENTRE FOR FOREIGN LANGUAGE STUDY.
(We teach, translate & interpret)
mobile: 48 503 943 720
fax: 4842 646 21 34
office: 1 Skupiona Street apt. 32,
93-323 Łódź,
affiliate: 98-235 Błaszki, Lubanów 28,
Łódź voivodeship, Poland.
e-mail: info[at]translatorkl.pl
www.translatorkl.pl

Pliki do pobrania:

zakładka 6.pdf
zakładka 7.pdf

* Min. miesięczna gwarancja dot. możliwości zwrotu źle wyprodukowanych ulotek i przekazaniu Zamawiającemu na koszt Wykonawcy prawidłowo wykonanych zakładek w liczbie równej liczbie przekazanej do zwrotu. Przez źle wyprodukowane zakładki rozumiemy: niewyrażny obraz, krzywo docięte zakładki, przesunięty obraz na zakładce, zakładki uszkodzone np. podczas transportu.W związku z tym, że Oferent z proponowaną najniższą ceną uchylał się od podpisania umowy oraz na dzień 26.08.2013 nie był w stanie przekazać informacji oraz dokumentu potwierdzającego fakt zgłoszenia do GIODO gromadzonych informacji teleadresowych i personalnych  ze stron rejestracyjnych firmy, oraz wykazał nieprofesjonalne zachowania rynkowe próbując ominąć zapisy wynikające z zapisów zapytania ofertowego wprowadzając próby zastosowania własnych praw realizacji zamówienia nie mających nic wspólnego z zapisami umowy lub podpisaniem umowy, o której mowa była w zapytaniu ofertowym, oraz nie podejmując żadnych prób negocjacji warunków umowy, dodatkowo stosując niski rejestr językowy w korespondencji służbowej, co stanowiło wystąpienie kilku dodatkowych okoliczności, zgodnie z którymi dalsza wspólpraca z tym podmiotem gospodarczym nie leżała w słusznym interesie firmy TranslatorKL.  Mimo wszystko, Zamawiający nie zdecydował się unieważnić zapytania ofertowego i skierować ponownie zapotrzebowania na produkcję i dostawę ulotek do kolejnych Wykonawców a skorzystał z możliwości przekazania zamówienia do kolejnego Podmiotu z najniższą proponowaną ceną za wykonanie kompleksowej usługii, o której mowa była w tym zapytaniu. W związu z tym, Oferentem, z którym firma TranslatorKL podpisała umowę okazała się FIRMA: EDRUK, UL. PÓŁNOCNA 120, 05-080 TRUSKAW - polecamy współpracę z rzetelnym kontrahentem.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA JĘZYK POLSKI Z DNIA 1.08.2013

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na tłumaczenia materiałów promocyjnych. Prosimy o podanie wyceny dla 1 strony rozliczeniowej (1800 zzs) tłumaczenia zwykłego z języka norweskiego na język polski.
Wykonawca, z którym zostanie podpisana Umowa, otrzyma od Zamawiającego materiały do tłumaczenia w plikach tekstowych (np. doc) lub w formacie .pdf. Pliki przesyłane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w ciągu roku. Rozliczenie wykonywane będzie zgodnie ze wskazaniami edytora tekstu w materiale docelowym. Cena powinna zawierać wszystkie ewentualne koszty ponoszone przez wykonawcę przekładu. Preferowana forma rozliczenia to faktura VAT lub rachunek wystawiony po zakończeniu każdego miesiąca za usługi wykonywane w danym okresie rozliczeniowym z 14.- dniowym terminem realizacji przelewu. Tłumaczenia wykonywane będą w trybie zwykłym, czyli do 5. stron rozliczeniowych w dniu roboczym. Wykonawca zobowiązany jest do odesłania przetłumaczonych materiałów do Zamawiającego w plikach w tym samym formacie. Orientacyjna liczba stron, to 200 szt.. Przewidywany budżet na ten cel wynosi do 6000 PLN.

 1. Zamawiający:

 

TRANSLATOR KINGA LATARSKA
ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720
Fax: 42 646-21-34
e-mail: info(at)translatorKL.pl

www.translatorKL.pl

Adres strony, pod którym ukazało się ogłoszenie:

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 

    II.        Postanowienia ogólne:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty.
 2. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego - zapytanie o cenę (Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.).
 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie ogłoszone nowe postępowanie.
 4. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN brutto i netto. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez BRE Bank S.A. obowiązującego w dniu 10.08.2013 roku.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 7. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.
 8. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej firmy. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej firmy.

Odpowiedzi prosimy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera z podaniem terminu realizacji zamówienia,

do dnia 10 sierpnia 2013 r. do godziny 10:00.

Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

TRANSLATOR KINGA LATARSKA
ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź

OFERTA NA TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- cena

- kwalifikacje

- sposób rozliczenia

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

KRYTERIUM NR 1:

Cena

WAGA KRYTERIUM NR 1:

60%

C = (C min / C b ) x 60%

gdzie:
C - cena
C min - cena najniższa
C b - cena badana

KRYTERIUM NR 2:

Kwalifikacje

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30%

Tłumacz z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania przekładów pisemnych z j. norweskiego na j. polski = 30%
Absolwent skandynawistyki o profilu j. norweski = 15%
Student skandynawistyki o profilu j. norweski = 10%
Osoba biegle władająca j. norweskim, posiadająca dokument potwierdzający znajomość j. norweskiego i j. polskiego  = 5%

KRYTERIUM NR 3:

Sposób rozliczenia

WAGA KRYTERIUM NR 3:

10%

Faktura Vat = 10%
Rachunek = 5%
Umowa o dzieło = 1%

dziękując za  poświęcony czas,
z wyrazami szacunku,
Kinga Latarska - tłumacz z uprawnieniami zawodowymi do przekładów pisemnych i ustnych z dwóch języków obcych (j. ang., j. niem.),właściciel biura:

TRANSLATORKL - BIURO TŁUMACZY DYPLOMOWANYCH I
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH.
(Tłumaczymy i uczymy)
tel. 503 943 720
fax: +4842 646 21 34
ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź,
filia: 98-235 Błaszki, Lubanów 28,
woj. łódzkie, Polska,
e-mail: info[at]translatorkl.pl
www.translatorkl.pl

TRANSLATORKL - CHARTERED TRANSLATORS' BUREAU AND
INTERNATIONAL CENTRE FOR FOREIGN LANGUAGE STUDY.
(We teach, translate & interpret)
mobile: 48 503 943 720
fax: 4842 646 21 34
office: 1 Skupiona Street apt. 32,
93-323 Łódź,
affiliate: 98-235 Błaszki, Lubanów 28,
Łódź voivodeship, Poland.
e-mail: info[at]translatorkl.pl
www.translatorkl.pl

WYNIK POSTĘPOWANIA DOT. ZAPYTANIA O CENĘ NA TŁUMACZENIA Z J. NORWESKIEGO Z 10.08.2013:

Wyniki przetargu na tłumczenia z j. norweskiego z dn. 10.08.2013
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA SYSTEM MONITORINGU Z DNIA 01.08.2013.

 1. Zamawiający:


TRANSLATOR KINGA LATARSKA
ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720
Fax: 42 646-21-34
e-mail: info(at)translatorKL.pl

www.translatorKL.pl

adres strony, pod którym ukazało się ogłoszenie:

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 

    II.        Postanowienia ogólne:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego - zapytanie o cenę (Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Oferta musi mieć podaną wartość w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez BRE Bank S.A. obowiązującego w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiot zamówienia: Zakup i montaż systemu monitoringu w filii firmy TranslatorKL w woj. łódzkim, w miejscowości Błaszki – Lubanów nr 28.


Wymagania dot. systemu:

 

REJESTRATOR EASYCAM H.264 4 KANAŁY D1 H264
- TWARDY DYSK HDD 500GB 7200 SATAII 16MB  
- ZASILACZ IMPULSOWY MAX POWER 12V 2000mA/2A
- ŁĄCZÓWKA ROZGAŁĘŹNIK ZASILANIA LZ-1
20M PRZEWODU DO KAMER PRZEMYSŁOWYCH Z ZASILANIEM 2x0,5 F 5.9MM Z GUMOWĄ USZCZELKĄ
8 x REDUKCJA (PRZEJŚCIE) F - BNC
4 x SZYBKOZLACZE S-55 WTYK ZASILAJACY DC 2.1/5.5
- PRZEJŚCIÓWKA WTYK BNC NA GNIAZDO CINCH
4 x KAMERA ZEWNĘTRZNA DZIEŃ/NOC 420 LINII IR 20M
- DOKUMENT ZAKUPU (FAKTURA VAT )

 

Oferent musi przewidzieć:

 

 1. kompleksowe wykonanie prac zgodnie z powyższym opisem oraz prac towarzyszących - niezbędnych właściwemu wykonaniu zlecenia;
 2. zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji usługi;
 3. zaopatrzenie w niezbędny sprzęt konieczny do wykonania prac;
 4. sprzątanie na bieżąco i sprzątanie generalne po zakończeniu wszelkich prac wykonawczych;
 5. wywóz nieczystości związanych z realizacją zadania;
 6. użycie lub zakup jakichkolwiek materiałów musi być uprzednio ustalone z Zamawiającym.

 

Wszelkie niezbędne materiały, projekty i wymagane prawem uzgodnienia zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
Zamawiający umożliwia wejście do obiektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, podanym w postępowaniu przetargowym. Adres: miejscowość Błaszki – Lubanów nr 28

 1. Termin zamówienia:


Zamówieni może być zrealizowane w dowolnym terminie od 31.08.2013 do 30.11.2013 roku. Płatność za wykonane zamówienie zostanie dokonana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, ale po podpisaniu protokołu odbioru, chyba że umowa będzie stanowiła inaczej. Protokół odbioru ww. systemu zostanie podpisany po prawidłowym wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę.
Zleceniodawca wyznacza nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zamówienia na dzień 30.11.2013 roku.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

3.    Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Kinga Latarska

TranslatorKL

ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź
NIP: 982-014-89-47
Tel.: 503 943 720

info[AT]translatorKL.pl,

www.translatorKL.pl

opis istotnych warunków zamówienia znajduje się pod tym adresem:

http://translatorkl.pl/index.php?id=article&idArtykulu=246

 

 


Opis sposobu przygotowania ofert:


Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.
 2. Zawierać pełne dane (nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.
 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez BRE Bank S.A. obowiązującego w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia).
 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków ogłoszenia. 
 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi i firmowymi.
 6. Posiadać termin ważności/gwarancji na przedmiot zamówienia, nie mniejszy niż 4 lata.
 7. Zawierać terminy oraz całkowite koszta* obowiązkowych przeglądów technicznych w trakcie trwania okresu gwarancji przedmiotu zamówienia.

* Koszta te zostaną doliczone do ceny oferty przy porównywaniu ofert od Oferentów.

 1. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zamówienia / towar spełnia wymogi jakościowe, jest prawidłowo, trwale i czytelnie oznakowany zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa polskiego oraz wymaganiami prawnymi Wspólnoty Europejskiej. Na tę okoliczność Oferent przedstawi Zamawiającemu wymagane prawem dokumenty w języku polskim. W przypadku nie spełnienia wymogów przepisanych obowiązującym prawem, Oferent przyjmuje wszelkie skutki stwierdzonych uchybień.
 2. Oferent oświadcza, że sprzedawany przez niego przedmiot zamówienia jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.
 3. Oferent oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2013 roku do godziny 10.00 w siedzibie firmy TRANSLATOR KINGA LATARSKA, ul. Skupiona 1 lok. 32, 93-323 Łódź osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera;
 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduję się oferta należy oznaczyć następująco:

TRANSLATOR KINGA LATARSKA,
ul. Skupiona 1 lok. 32,
93-323 Łódź.

OFERTA NA SYSTEM MONITORINGU.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego;
 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień co do treści złożonych ofert.

 

 1. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania:


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

-cena

-gwarancja

-pozytywne referencje

KRYTERIUM NR 1:

Cena

WAGA KRYTERIUM NR 1:

60%

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie
proporcjonalnie do ceny oferty

KRYTERIUM NR 2:

Gwarancja

minimum 4 lata lub więcej

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30%

minimum 4 lata gwarancji lub dłużej = 30%

brak gwarancji na minimum 4 lat lub dłuższej = 0%

KRYTERIUM NR 3:

Pozytywne referencje 

lub rekomendacje

WAGA KRYTERIUM NR 3:

10%

każda pozytywna referencja/rekomendacja + 2,5%

* rozpatrywane będą maksymalnie 4 referencje/rekomendacje;
** w przypadku listy referencji prosimy o podanie pełnych danych kontaktowych dla sprawdzenia referencji/rekomendacji przez Zamawiającego

 

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty.
 2. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie ogłoszone nowe postępowanie.
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w ogłoszeniu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu, a także prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz w przypadku gdy:
  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia;
  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  O zaistnieniu takiego faktu Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.
 5. Jeżeli Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, nie wykona zamówienia w terminie zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wartości całego zlecenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeśli opóźnienie będzie większe niż 20 dni, wtedy Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisanej umowy, bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

dziękując za wzięcie udziału w przetargu i poświęcony czas,
z wyrazami szacunku,
Kinga Latarska - tłumacz z uprawnieniami zawodowymi do przekładów pisemnych i ustnych z dwóch języków obcych (j. ang., j. niem.),właściciel biura:

TRANSLATORKL - BIURO TŁUMACZY DYPLOMOWANYCH I
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH.
(Tłumaczymy i uczymy)
tel. 503 943 720
fax: +4842 646 21 34
ul. Skupiona 1 lok. 32
93-323 Łódź,
filia: 98-235 Błaszki, Lubanów 28,
woj. łódzkie, Polska,
e-mail: info[at]translatorkl.pl
www.translatorkl.pl

TRANSLATORKL - CHARTERED TRANSLATORS' BUREAU AND
INTERNATIONAL CENTRE FOR FOREIGN LANGUAGE STUDY.
(We teach, translate & interpret)
mobile: 48 503 943 720
fax: 4842 646 21 34
office: 1 Skupiona Street apt. 32,
93-323 Łódź,
affiliate: 98-235 Błaszki, Lubanów 28,
Łódź voivodeship, Poland.
e-mail: info[at]translatorkl.pl
www.translatorkl.pl

WYNIK POSTĘPOWANIA DOT. ZAPYTANIA O CENĘ NA ZAKUP I MONTAŻ MONITORINGU Z 10.08.2013: