Istotne postanowienia dot. tłumaczeń pisemnych i ustnych

 

REGULAMIN
  FIRMY TRANSLATORKL

Obowiązuje od dnia 15.06.2007 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

    Firma TRANSLATOR Kinga Latarska zwana dalej TRANSLATORKL zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi.

§ 2
Składanie i przyjmowanie zleceń

1. Warunkiem wykonania tłumaczeń pisemnych i ustnych  przez firmę TRANSLATORKL jest pisemna akceptacja złożonego, wypełnionego i podpisanego przez Zleceniodawcę formularza na wykonanie rzeczonych usług, wraz z materiałem źródłowym, wyceną tłumacza oraz przedstawionym potwierdzeniem płatności. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie firmy TRANSLATORKL, przesłać za pośrednictwem poczty polskiej, elektronicznej lub faksem.

2.   Składanie zamówienia:

a.        ZAPYTANIE OFERTOWE. Zleceniodawca składa zapytanie ofertowe wraz z materiałami źródłowymi  niezbędnymi do wykonania bezpłatnej wyceny zlecenia.

b.        ODPOWIEDŹ. W odpowiedzi TRANSLATORKL przekazuje precyzyjne informacje na temat realizacji zlecenia, terminu, sposobu odbioru tłumaczenia, formy płatności.

c.        ZAMÓWIENIE. Zleceniodawca składa pisemne zmówienie drogą elektroniczną, pocztową lub faksem opatrzone imiennym podpisem osoby upoważnionej do składania zamówień.

d.        PŁATNOŚĆ. Zleceniodawca po akceptacji wyceny tłumacza, dokonuje  płatności za złożone  zamówienie.

e.        Firma  TRANSLATORKL potwierdza  ostatecznie przyjęcie zlecenia do realizacji.

3.        Realizacja zlecenia rozpoczyna się z chwilą przekazania firmie TRANSLATORKL materiału źródłowego wraz z wypełnionym Zamówieniem  oraz potwierdzeniem płatności, gdy forma płatności jest inna niż elektroniczna. W przypadku, gdy TRANSLATORKL nie akceptuje warunków zawartych w Zamówieniu, lub w przypadku braku, któregokolwiek z dokumentów, a także w przypadku braku środków na koncie  wówczas firma TRANSLATORKL zobowiązuje się niezwłocznie poinformować  o tym fakcie Zleceniodawcę.

§ 3
Wycena kosztów tłumaczenia i wypłata wynagrodzenia

1.  Podstawą wyliczenia kosztów zlecanych usług jest kalkulacja tłumacza według obowiązującego  cennika usług z uwzględnieniem wszystkich opłat dodatkowych                                                                                                                                                                                             

a.  Stawki podane w cenniku dotyczą tłumaczeń pisemnych i ustnych zarówno na język obcy, jak i na język polski.                                             

b.  Stawki są cenami brutto. Podatek VAT w wysokości 23%  został doliczony do kwot należnych firmie TRANSLATORKL z tytułu wykonywanej działalności.                                                                                                                                                                                                                                 

2.  W przypadku tłumaczeń pisemnych firma TRANSLATORKL zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat z tytułu uciążliwości tekstu. Do  uciążliwości zaliczana jest:

a. słaba jakość językowa powodująca niejednoznaczności lub trudności w zrozumieniu treści (np. teksty pisane przez osobę, dla której dany język nie jest językiem ojczystym);

b. słaba czytelność tekstu (niska jakość rękopisu lub kopii, bardzo drobna czcionka, itp.).

3.  Wszelkie dodatkowe koszty opracowania zleconego materiału, zostaną określone indywidualnie i przekazane Zleceniodawcy w odpowiedzi na jego zapytanie ofertowe.

 

§ 4
Szczegółowe warunki wykonania tłumaczeń pisemnych

1. Tryb tłumaczenia pisemnego określony zostaje na podstawie specyfikacji tłumaczenia i żądanego terminu realizacji, podanych przez Zleceniodawcę w jego zapytaniu ofertowym.

a. Tryb standardowy  według standardu pracy firmy  TRANSLATORKL oznacza, że tłumacz opracowuje do 5. stron dziennie nie licząc dnia przyjęcia oraz dnia odebrania zlecenia.

b. Tryb ekspresowy  oznacza, że tłumacz opracowuje do 10. stron dziennie nie licząc dnia przyjęcia oraz dnia odebrania zlecenia.

c. Tryb superekspresowy  oznacza, że tłumacz opracowuje do 15. stron dziennie nie licząc dnia przyjęcia oraz dnia odebrania zlecenia.

d.  Warunki wykonywania tłumaczenia w trybie ekspresowym i superekspresowym ustalane są indywidualnie.  Należy pamiętać jednak, że tłumaczenia wykonywane w trybie ekspresowego i superekspresowym nie podlegają reklamacjom  oraz, że praca grupy tłumaczy może mieć wpływ na jednolitość terminologii, a także, że  kilka zleceń z danego języka, składanych przez Zamawiającego przed upływem terminu na wykonanie poprzedniego zamówienia oraz w sytuacja, w której pracuje kilku tłumaczy danego języka na potrzeby jednego Zleceniodawcy równocześnie, nazywamy tłumaczeniem wykonywanym w terminie ekspresowym lub superekspresowym, w zależności od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu dostarczenia przekładu. 

2. Podstawową jednostką ilości tłumaczonego tekstu jest 1. strona obliczeniowa.

a.  Strona obliczeniowa zawiera 1500 znaków ze spacjami. Liczbę znaków na stronie oblicza edytor tekstu. Płatność naliczana jest według stron obliczeniowych.
 

§ 5

Szczegółowe warunki wykonania tłumaczeń ustnych

1. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się do wykonania pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.

2.  Wykonanie tłumaczenia winno być poprzedzone złożeniem zamówienia, w którym należy ująć przedmiot zamówienia, termin jego wykonania oraz wcześniej ustaloną stawkę. Zamówienie winno być podpisane przez osobę składającą zamówienie i zawierać pieczątkę firmową Zleceniodawcy.

3. Minimalna stawka za tłumaczenie ustne w jednym dniu jest równa wynagrodzeniu za 4 godziny pracy. W przypadku, gdy tłumaczenie ustne trwa ponad 4 godziny, ale nie więcej niż 8 godzin w jednym dniu, minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie ustne jest równe wynagrodzeniu za 8 godzin pracy (dwa "bloki" po 4 godziny każdy). Powyższe wynagrodzenie należne jest firmie TRANSLATORKL nawet wtedy, gdy sesja tłumaczeniowa trwa w rzeczywistości krócej. Za dziewiątą i dziesiąta godzinę tłumaczenia w danym dniu, do podstawowej stawki godzinowej dolicza się wynagrodzenie w wysokości 50 % podstawowej stawki godzinowej za tłumaczenie, zaś za jedenastą i dwunastą godzinę - 100 % podstawowej stawki godzinowej za tłumaczenie.

4. Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako godzina pełna.

5. W przypadku odwołania przez Zleceniodawcę zamówionej usługi jednodniowej w terminie krótszym niż 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wykonywania tłumaczenia, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić sumę równą wynagrodzeniu za 4 godziny pracy tłumacza. W przypadku wynajmu sprzętu niniejsza kwota zostanie powiększona o sumę poniesionych wydatków.

6. Oprócz ceny za wykonanie tłumaczenia we wskazanym miejscu, Zleceniodawca ponosi koszty wykonania usługii, tj. np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia.

7. W przypadku niesprawnej aparatury tłumacz ma prawo odmówić przekładu.

8. W trakcie wykonywania tłumaczenia Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia tłumaczom: napoi chłodzących, kawy, herbaty.

9. Zleceniodawca powinien dostarczyć materiały, umożliwiające tłumaczom przygotowanie się do tłumaczenia (prezentacje, katalogi, slajdy, ulotki oraz inne materiały wykorzystywane podczas wykładu).

  § 6

Ustalenia dotyczące składania reklamacji

  1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do trzech dni po jej wykonaniu. Reklamacja winna zachować formę pisemną i być należycie uzasadniona. Uzyskanie dłuższego terminu na składanie ewentualnych reklamacji wymaga podpisania umowy o stałej współpracy i/lub uzgodnień indywidualnych.
  2. W przypadku uznania reklamacji firma TRANSLATORKL dokonuje nieodpłatnych zmian w przekładzie lub przyznaje odpowiednią kwotę zadośćuczynienia wprost proporcjonalną do skali popełnionych błędów.
  3. Reklamacje tłumaczeń w trybie ekspresowym i superekspresowym nie są uwzględniane.
  4. Ewentualne reklamacje są rozpatrywane jedynie po wypełnieniu poniższego formularza: Formularz reklamacji tłumaczenia pisemnego TranslatorKL..pdf, Formularz reklamacji tłumaczenia ustnego TranslatorKL..pdf
     

 .

.

.

§ ....

Postanowienia końcowe.

  1. Warunki i przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie są dla stron wiążące z chwilą podpisania i przyjęcia do realizacji zamówienia.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmienione wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Pełne brzmienie treści Regulaminu firmy TranslatorKL z racji liczby postanowień dot. zasad korzystania z Serwisu Ogłoszeniowego, Serwisu translatorkl.pl, Sklepu Internetowego, różnych form Nauki oraz prowadzonej działalności z zakresu Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych znajduje się na stronach niniejszego portalu w okienku "zapoznałem się z Regulaminem" w zakładce Rejestracja

-zespół TranslatorKL.