Business English

Oferujemy zajęcia typu Business English z dojazdem do firm. Jeśli jesteś zainteresowany grupowym kursem języka angielskiego na terenie swojej firmy, skorzystaj z tego adresu e-mail: info (at) translatorKL.pl i napisz do nas. W wiadomości e-mail określ liczbę godzin, preferowane dni spotkań, zamieść adres firmy, gdzie mają odbywać się zajęcia oraz określ liczbę uczestników zajęć, w odpowiedzi zwrotnej prześlemy ofertę.

Dla osób zainteresowanych konwersacjami w oparciu o słownictwo z dziedziny biznesu, organizujemy zajęcia konwersacyjne, których celem jest poprawienie umiejętności komunikacji z wykorzystaniem języka angielskiego w biznesie. Zajęcia przeprowadzane są na terenie firmy TranslatorKLO w gronie do 5. osób.

Poniżej przedstawiamy listę zagadnień, które poruszymy podczas spotkań. Z ich pomocą, podczas zaaranżowanych scenek sytuacyjnych, rozbudujemy i aktywujemy język, z którego na co dzień korzystają przedsiębiorcy i managerowie. Podczas 20 h lekcyjnych kursu, przeprowadzanego w ciągu 10. dni roboczych (intensywny kurs języka angielskiego dla przedsiębiorców), pracujemy nad uzyskaniem swobody wypowiadania na podstawie następujący zagadnień biznesowych:

1/ Being watched at work. What are the effective ways to improve productivity at work?

2/ As online communications industry grows, reviews gain more and more importance – what else can be done to promote your business and what can we do with fake reviews?

3/ GDPR (General Data Protection Regulation) in EU and “Social Credit System” in China v. your business. How these new regulations can affect your business?

4/ What are the traditional methods of advertising? What is the future of advertising? How to advertise your product effectively?

5/ Universal Basic Income programme – sounds utopian? What are pros and cons of such reality?

6/ How to age and keep working in a world that prizes youth and productivity? How old is old in your office?

7/ How to be creative at work? Does working in a team help? What about your office environment?

8/ How to manage the office maverick responsible for implementing innovations in your firm?

9/ Is migration good for an economy? How should governments respond? What are the solutions?

10/ Does it pay to be nice in business? When it comes to charitable giving should the business-oriented people be ruled by their hearts or their minds? How much money can we earn from charity?    

Wakacyjny kurs języka angielskiego w biznesie przeprowadzamy w następujących terminach i godzinach:

1/ 1 – 12.07, g. 18:00 – 19:30.

2/ 15-26.07, g. 18:00 – 19:30.

3/ 29.07 – 09.08, g. 18:00 – 19:30.

4/ 19-30.08, g. 18:00 – 19:30.

Zapisy przyjmujemy pod adresem: info (at) translatorKL.pl ,  a odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielamy pod numerem: 503 943 720.

Zajęcia przeprowadza manager i certyfikowany nauczyciel języka angielskiego w biznesie lub native speaker.

Trzecia propozycja firmy TranslatorKLO, dotyczy poprawienia jakości  komunikacji z klientami w języku angielskim w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych.  Szkolenie  dotyczy podniesienia kompetencji językowych w zakresie swobodnego, prawidłowego i nieskrępowanego używania słownictwa biznesowego. Celem szkolenia jest zwiększenie płynności w posługiwaniu się językiem angielskim w pracy i z klientami.

Poziom i tematyka kursu typu Business English – TOEIC® i Business English w weekendy – TOEIC®  obejmuje słownictwo i gramatykę podnoszące umiejętności komunikacji w języku obcym podczas pracy z klientami. Zaplanowany zakres materiału ma za zadanie umożliwić uczestniczkom podejście do międzynarodowego egzaminu typu: TOEIC® (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION), egzaminu, który składa się z w sumie czterech części: tzw. Listeningu,  Readingu, Speakingu i Writingu. Zajęcia przeprowadzane są przez native speakera (absolwenta łódzkiej anglistyki) oraz dyplomowanego managera (UŁ) i certyfikowanego nauczyciela Business English metodą komunikacyjną, w której nacisk położony jest na interakcję między uczestniczkami kursu.

Kurs skierowany jest do osób swobodnie posługujących się językiem angielskim i pragnących  podwyższyć swoje kwalifikacje oraz uzyskać dyplom honorowany przez większość zachodnich i polskich korporacji, czyli tych firm, których codziennym  językiem komunikacji jest język angielski lub które wymagają znajomości języka angielskiego potwierdzonej odpowiednio uzyskanymi i honorowanymi dyplomami, stanowiącymi doskonały dodatek do CV.

Program szkolenia dotyczyć będzie obszarów komunikacji, handlu, środowiska i społeczeństwa. Zawierać będzie teorię gramatyki i zajęcia praktyczne dot. ćwiczeń gramatycznych oraz sposoby praktycznego zastosowania podanych zwrotów i słów. Umiejętności słuchaczy budowane będą dzięki wprowadzaniu w życie przekazanej teorii tworzenia korespondencji handlowej czy odpowiadania na zapytania składane w wiadomościach e-mail. Dodatkowe materiały z dziedziny biznesu, ekonomii, i świata nas otaczającego np. przedruki artykułów z TIMESa lub NEWSWEEKa, powinny skutecznie odświeżyć, ugruntować lub poszerzyć zakres nabytego słownictwa. W grupach pracować będziemy nad podwyższeniem poziomu  o co najmniej jeden poziom językowy, by słuchacze uwierzyli w swoje umiejętności, upewnili się w swej wiedzy i potrafili z przekonaniem zaprezentować ją podczas egzaminu. Temu służyć będą dodatkowe ćwiczenia przekazywane do samodzielnej pracy w domu, scenki komunikacyjne przeprowadzane podczas zajęć a także zadawane prace pisemne kształtujące  umiejętności tworzenia essay’ów i argumentacji dla swoich poglądów, czyli wypowiedzi liczącej ok. 300 słów, które są wymogiem egzaminacyjnym. Podczas kursu wykonywane będą ćwiczenia dot. poszczególnych części egzaminu łącznie z listeningiem. Słuchacze zaznajamiani będą z taktyką podczas egzaminu i obowiązującymi podczas egzaminu regułami. Przekazane będą również materiały audio do samodzielnej praktyki. Osoby najsłabsze będą wyposażane w ćwiczenia, by nadrobić zaległości. Wskazywane będą podręczniki do samodzielnego studiowania i nadrabiania zaległości. Wprowadzona zostanie metoda komunikacji bezpośredniej ze słuchaczami, czyli metoda konwersacyjna, której główną zaletą jest kładziony nacisk na porozumiewanie się w języku obcym, czyli mówienie. Dla zapracowanych lub nieobecnych na zajęciach, udostępniona będzie platforma na stronach firmowych Translatorkl.pl, z której będzie można uzupełnić wiedzę przekazaną na zajęciach np. o pliki audio do samodzielnej praktyki.

Co więcej, przekazywany materiał odwoływać będzie się do realnych sytuacji z życia codziennego i na tej podstawie słuchacze proszeni będą o budowanie dialogów i scenek z uwzględnieniem wprowadzonego podczas lekcji słownictwa oraz  własnych zainteresowań i hobby. Scenki dotyczyć będą realnych sytuacji np. wynegocjowanie podwyżki u szefa, przekazania podwładnemu informacji o zwolnieniu, rozmowy z personelem o brakach magazynowych lub delegowania zadań podwładnym i egzekwowania ich od podwładnych. Zadania w grupach polegać będą na “miękkim” negocjowaniu swojego stanowiska lub przekonywaniu podwładnych do swoich metod zarządzania kapitałem ludzkim. Dla tych sytuacji przedstawiane będą odpowiednie materiały video, by umożliwić osłuchanie się i zapoznanie z odpowiednim słownictwem. Słownictwo zostanie zapisane, poszerzone o synonimy, zwroty i wyrażenia związane z danym tematem, by umożliwić słuchaczom zapamiętywanie i płynną komunikację.

Materiały dodatkowe wliczone są w cenę kursu, natomiast zakup kompletu materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć należeć będzie do uczestników kursu.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis egzaminu typu TOEIC®, który mierzy kompetencje językowe sklasyfikowane, wg. wymogów międzynarodowych na tzw. poziomy: A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Uczestnik otrzymujący klasyfikację między A1 do A2, przedstawia podstawowy poziom znajomości języka obcego, w tym przypadku, języka angielskiego. Poziomy od B1 do B2 określają znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym a poziomy od C1 do C2 charakteryzują umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym ze wskazaniem na niemal biegłą znajomość języka obcego przy uzyskanej klasyfikacji typu C2.

Zarówno część egzaminu zwana: Listening Comprehension, jak i część typu Reading Comprehension składają się ze stu pytań każda. Wynik egzaminu to liczba  na skali  od 10 do 990 punktów. Te części egzaminu są tak zbudowane, by sprawdzić:

– umiejętność praktycznego użycia języka

– możliwość wysłuchania i zrozumienia tekstów wypowiadanych z 4. różnymi akcentami (kanadyjskim, brytyjskim, amerykańskim i australijskim) oraz, by sprawdzić

– umiejętność zrozumienia słownictwa używanego w firmach i korporacjach, a także, by ocenić  

-umiejętność łączenia faktów wynikających z podawanych w języku obcym informacji
Poniżej podajemy wyżej wymienione nazwy poziomów wraz z liczbą punktów odpowiadającą poziomom kompetencji językowych, które zatwierdziła Rada Europy:

Poziom A1 = pomiędzy 10 a 335 punktów
Poziom A2 = pomiędzy 340 a 475 punktów
Poziom B1 = pomiędzy 480 a 615 punktów 
Poziom B2 = pomiędzy 620 a 800 punktów
Poziom C1 = pomiędzy 805 a 940 punktów
Poziom C2 = pomiędzy 945 a 990 punktów

Listening trwa 45 min. i podzielony jest na 4 części. Pierwsza część dotyczy interpretacji fotografii i uczestnik ma wykonać 10 zadań. W drugiej części zadawane są pytania i należy udzielić prawidłowych odpowiedzi. Zadań tego typu jest 30 w tej części. W trzeciej części przedstawianych jest 10  dialogów z trzema pytaniami, na które należy prawidłowo odpowiedzieć. Zadań tego typu jest 30 w tej sekcji. W czwartej części przedstawianych jest 10 wypowiedzi z 3. pytaniami, na które należy odpowiedzieć.  Zadań tego typu jest również 30 w tej części.

Część egzaminu o nazwie Reading trwa 75 min. i również składa się ze stu zadań. W pierwszej części a precyzyjniej w 5. części egzaminu uczestnik ma za zadanie uzupełnić zdania. Zadań jest 40 w tej części. Szósta część polega na uzupełnianiu tekstów. Zadań tego rodzaju jest 12.  W szóstej części napotkamy pytania do pojedynczych tekstów a zadań tego rodzaju jest 28 oraz pytania do 2. tekstów powiązanych ze sobą. Tego rodzaju zadań jest 20 w tej części.

 Naszym zdaniem najciekawszą formą uzupełniającą 2. poprzednie części egzaminu jest elektroniczna wersja testu sprawdzającego umiejętności wymowy i pisania w języku obcym, czyli tzw. Speaking and Writing Test. Ta część przeznaczona jest dla zdających osiągających min. 550 punktów z dwóch poprzednich części egzaminu. Sytuacją naturalną jest, by przyszły pracownik dążył do przedłożenia  pracodawcy wszystkich części egzaminu potwierdzającego jego umiejętności, które można w pełni wykorzystać w pracy. Niemniej jednak, posiadanie tego certyfikatu nie jest obligatoryjne, choć serdecznie do tego namawiamy naszych uczestników kursu.

Natomiast, Speaking trwa 20 a Writing 60 min.. Podczas Speakingu zdający ma wykonać 11 zadań podczas których musi opisać obrazek lub fotografię, przeczytać tekst na głos, odpowiedzieć na pytanie, zaproponować rozwiązanie i wyrazić swoją opinię. Podczas Writingu do zadań Zdającego należy opis obrazka, pisemna odpowiedź na prośbę lub polecenie, wyrażenie opinii i napisanie krótkiego eseju. Zadań do wykonania jest 8  w tej części egzaminu.

Rejestracji na egzamin dokonuje się online, natomiast do egzaminu przystępuje się w akredytowanych przez ETS ośrodkach. Jest to szczególnie ważna w przypadku trzeciej części egzaminu, gdyż zdaje się ją w przystosowanych do tego celu laboratoriach, z wykorzystaniem słuchawek i urządzeń nagrywających wypowiedzi. Zapis z egzaminu przesyłany jest do odpowiedniego ośrodka, w którym losowo wybrane prace przekazywane są do oceny akredytowanym egzaminatorom. Ten system zapewnia najwyższy poziom obiektywizmu w ocenie wyniku egzaminu.

 Jeśli chodzi o podstawową część o nazwie Listening and Reading, to można ją złożyć w Łodzi, a Speaking and Writing w Warszawie, przy najmniej raz w miesiącu. Terminy tych egzaminów wyznaczane są do 40. Razy w roku. Koszt pierwszych 2. części to ok. 400 PLN dla osób pracujących (375 PLN egzamin + 20 zł wydanie dyplomu w formacie A4)

Jest to jednocześnie najczęściej zdawany egzamin na całym świecie, przystępuje do niego około 5000 000 osób rocznie. Wykorzystywany jest przez takie firmy jak: PriceWaterhouseCoopers, Renault, Siemens, Alcatel, Glaxo SmithKline, Ecolab, Samsung czy Deutsche Bank, LG Electronics, Unilever, Toyota, TP SA, France Telekom, Leroy Merlin czy Schenker.

Nie czekaj aż wyprzedzi Cię konkurencja i zadbaj o swoją konkurencyjność na rynku od zaraz – zapisz się na organizowany przez firmę TranslatorKLO kurs przygotowujący do egzaminu TOEIC® już dziś.